Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie obróbki cieplnej - gratowanie termiczne - specjalistycznej stali narzędziowej do pracy na gorąco
Organizator:Polmotors Sp. z o.o
Adres: Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. bielski
Państwo: Polska
NIP:PL9372385461
Telefon / fax:+48 338273936
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189667
Opis:Wykonanie obróbki cieplnej - gratowanie termiczne - specjalistycznej stali narzędziowej do pracy na gorąco
Performed for heat treatment - thermal deburring - of specialized hot work tool steel
Powstaje w kontekście naboru
POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21 - Prace badawczo-rozwojowe nad wytwarzaniem wielkogabarytowych wytłoczek o długości powyżej 1600mm ze stali Rm>1750 w procesie tłoczenia na gorąco

Część 1
Wykonanie obróbki cieplnej - gratowanie termiczne - specjali

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Wykonanie obróbki cieplnej (gratowanie termiczne) specjalistycznej stali narzędziowej do pracy na gorąco gatunek CP2M. Zakładane wymiary oraz waga materiału zostały określone w specyfikacji materiałowej (załącznik nr 1).

Heat treatment (thermal deburring) of specialized tool steel for hot work, grade CP2M. The assumed dimensions and weight of the material are specified in the material specification (Appendix No. 1).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-20
3. Oferta musi być złożona:
- w formie elektronicznej na adres: oferty@polmotors.com.pl
- drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja ,,utwórz ofertę" dostępna dla zalogowanych użytkowników).
Termin składania:2024-05-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Jasienica
Miejscowość
Mazańcowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2024-06-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający planuje realizację zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości przedmiotu zamówienia w okresie roku od dnia podpisania umowy.
The contracting authority plans to implement supplementary orders, the value of which does not exceed 50% of the value of the subject of the contract within a year from the date of signing the contract.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi zastrzeżeniami:
a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków w stosunku do przedstawionej oferty.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.
The Ordering provides for the possibility of changing the terms of the contract concluded as a result of the proceedings in relation to the content of the offer on the basis of which the selection was made, with the following reservations:
a) The contract allows changes in the values covered by the evaluation criteria, provided that the tenderer provides more favorable conditions in relation to the offer submitted during the negotiations.
b) The selection of the best offer does not constitute a contract and in this respect the provisions of K.C. concerning the acceptance of the offer, however, it may be an invitation to participate in negotiations regarding the terms of the future contract
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą ofertę zgodną z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
Tenderers who submit an offer in accordance with the terms of this RFP may participate in the proceedings.
2. Oferta musi zawierać:
2.1. Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej).
2.2. Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty. (ważność oferty minimum 14 dni)
2.3. Cenę netto i cenę brutto za całość przedmiotu
2.4. Warunki płatności (przelew minimum 60 dni).
The offer must include:
2.1. Bidder's details (full name and postal address, National Court Register number or other relevant register number, e-mail address and telephone number of the contact person).
2.2. The date of preparation and the expiration date of the offer. (validity of the offer minimum 14 days)
2.3. Net price and gross price for the entire item
2.4. Terms of payment (transfer a minimum of 60 days).

The offer can be submitted:
- in electronic form on e-mail address: oferty@polmotors.com.pl
- electronically via the Competitiveness Base (the "create an offer" function available to logged-in users).
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
In order to avoid conflicts of interest, are excluded from the participation in the proceedings entities associated with the Client personally or financially. The capital or personal associating is understood like the interactions between the Client or the persons authorized to enter into commitments on behalf of the Client or persons performing on behalf of the Client the activities related to the preparation and conduct the procedure of selecting the Contractor and the Contractor, in particular consisting in:
a) participation in the company as a partner or partnership,
b) possession of at least 10% of shares, the functions of member of the supervisory or management, proxy,
d) remaining married, in consanguinity or affinity in a straight line, the second degree of kinship or affinity of the second degree in the collateral line or by adoption, guardianship or custody.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
The Purchaser does not allow partial submissions.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez konieczności podania przyczyny,
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
c) przeprowadzenia negocjacji techniczno-cenowych z wybranym Oferentem,
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat.
An Orderer reseves the right to:
a) not making selection of any offer (closing the procedurę without annoucing of cause),
b) cancellation of procedure without annoucing of cause,
c) proceed commercial&technical negotiations wich chosen Offerer.
In case lack of possibility procedure's settlement due to the same number of points received by few Offerers, the Orderer has the right to proceed technical&commercial negotiations with these Offerers
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-13
Data ostatniej zmiany
2024-05-13 15:28:57

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Cena netto
Waga kryterium: 70%
Sposób oceny: (najniższa cena/cena wskazana w ofercie ocenianej)x70= liczba punktów
Net price Weight
Weight: 70%
Method of evaluation:
(lowest price / examined price ) *70 = number of points
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności
Waga kryterium: 30%
Sposób oceny: (termin płatności badanej oferty/najdłuższy oferowany termin płatności)x30=liczba punktów
Payment's conditions
Weight: 30%
Method of evaluation:
(payment period of the examined offer / the longest payment period offered) x30 = number of points
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paweł Gutan
tel.: +48 338273936
e-mail: pgutan@polmotors.com.pl
Kod CPV:45262670-8
Numer dokumentu:2024-2714-189667
Źródło: Internet i własne
Załączniki: