Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie obróbki skrawaniem ogniw
Organizator:RAMB Sp. z o.o. w Bełchatowie
Adres: Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 44/737 78 01, Fax +48 44/ 737 78 00, 44/ 737 77 87, 605 630 579
E-mail:
Opis:I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie obróbki skrawaniem ogniw t-725 (50 szt.):
o Frezowanie boków ogniwa t-725 do usunięcia starej spoiny z zachowaniem wymiarów 370 mm oraz 420 mm wg. rys. 441141101 8 lub zabjelenia tych powierzchni;
o Roztaczanie otworów ogniwa t-725 z wym. Fi 125,5+0,20 na gotowo z zachowaniem wymiarów dla drugiej regeneracji tj. fi 156+0,10 wg. rys. 441141101 8
Stan ogniw przekazanych do obróbki będzie po piaskowaniu
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (RYSUNEK - ZAŁĄCZNIK NR 2) UDOSTĘPNIONA BĘDZIE PO PRZESŁANIU PODPISANEGO PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZNTOWANIA FIRMY OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI DLA OSOBY NIEBEDĄCEJ PRACOWNIKIEM RAMB SP. Z O. O. - STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ NA ADRES: sebastian.sobczak@ramb.pl
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
o Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: sebastian.sobczak@ramb.pl do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15.00
Termin składania:2019-07-19
Wymagania:o Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
o Oferty będą rozpatrywane w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.
o Zamawiający nie przewiduje obecności Wykonawców podczas rozpatrywania ofert.
o Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Kontakt:Osoba do kontaktów handlowych - Sebastian Sobczak tel. 44/ 737 77 87 sebastian.sobczak@ramb.pl Osoba do kontaktów odnośnie spraw technicznych - Dariusz Misterkiewicz, tel. 605 630 579; dariusz.misterkiewicz@ramb.pl
Numer dokumentu:L. dz.316/D/2019/SS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: