Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie obudów ze stali nierdzewnej
Organizator:Taxus IT Sp. z o.o
Adres: ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
łódzkie, pow. Skierniewice
Państwo: Polska
NIP:PL5223004256
Telefon / fax:22 659 09 09
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145752
Opis:Kopia ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę modeli obudów dla urządzeń skanujących (3 sztuki) na potrzeby realizacji projektu pt.: ,,FairBeefPlatform - Opracowanie zautomatyzowanego systemu obiektywnej, kompleksowej oceny bydła wprowadzającego transparentność w obrocie handlowym."
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2187/20 - FairBeefPlatform - Opracowanie zautomatyzowanego systemu obiektywnej, kompleksowej oceny bydła wprowadzającego transparentność w obrocie handlowym.

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie obudów ze stali nierdzewnej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, a jego celem jest wybór wykonawcy modeli obudów dla urządzeń skanujących (2 sztuki) w ramach realizacji projektu ,,FairBeefPlatform - Opracowanie zautomatyzowanego systemu obiektywnej, kompleksowej oceny bydła wprowadzającego transparentność w obrocie handlowym.".
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 modeli obudów dla urządzeń skanujących
2. Zamawiający przedstawia minimalne wymagane parametry urządzenia:
Dwie sztuki obudów urządzeń ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej, np. AISI 304) zgodnie z załączonymi modelami 3D oraz w ilości wyspecyfikowanej w zestawieniu (zestawienie komponentów.xlsx spakowane w pliku .zip wraz z rysunkami i modelami) wraz z akcesoriami, tj:
uszczelki płaskie z mikorgumy grubości 2mm wg wykazu
śrubami nierdzewnymi A2 do połączeń wg wykazu
nakrętkami wciskanymi z gwintem wewnętrznym PEM(R) (zamontowanymi w obudowach przez wykonawcę) wg wykazu
Wszystkie krawędzie zewnętrzna muszą być łagodnie zakończone (brak ostrych krawędzi). Materiały te muszą zapewniać pasywne chłodzenie komputerów przemysłowych oraz kamer głębi zainstalowanych wewnątrz oraz chronić je przed wpływem czynników zewnętrznych - wszelkie połączenia mechaniczne muszą być wykonanie szczelnie, ponieważ obudowy po złożeniu muszą zachować szczelność zgodnie z klasą IP68.
W wycenie należy uwzględnić opracowanie procesu produkcji, wykonanie rysunków technicznych wykonawczych dla poszczególnych detali. Ponadto należy uwzględnić możliwe wprowadzenie zmian w poszczególnych elementach na etapie wykonania rysunków wykonawczych wynikających z wybranego procesu technologicznego i/lub ewentualnych usprawnień wprowadzanych przez zamawiającego.
W wycenie należy uwzględnić również, że podczas realizacji zamówienia należy zachować pełną współpracę z zamawiającym, informować na bieżąco o postępach prac, stale konsultować ewentualne wątpliwości odnośnie finalnych potrzeb zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia będącej jednocześnie osobą do kontaktu ze strony wykonawcy.
3. Do momentu odbioru urządzenia przez Zamawiającego odpowiedzialność za sprzęt ponosi Wykonawca oraz wybrany przez niego dostawca.
4. Maksymalny czas dostawy 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
5. Maksymalny czas na podpisanie umowy 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników postępowania.
6. Maksymalny czas płatności za zrealizowane zamówienie 7 dni kalendarzowych od prawidłowo dostarczonej faktury VAT. Fakturę należy wystawić na podstawie wystawionego przez zamawiającego protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie wystawiony w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dostarczenia towaru.
Okres gwarancji
min. 12 mies.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-16
Termin składania:2023-02-16
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Skierniewice
Gmina
Skierniewice
Miejscowość
Skierniewice
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji,
których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Instytucję Finansującą, bądź w ogóle nie zostanie ona zawarta. Po zakończeniu niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa warunkowa, która wejdzie w życie w momencie podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony
c. zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o czas występowania tej przyczyny lub o czas niezbędny do przezwyciężenia skutków występowania tej przyczyny.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) i dostarczona
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny.
3. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
a. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d. Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kopia certyfikatu),
e. Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.
4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
5. Decydująca będzie data wpływu Oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędny potencjał techniczny, do wykonania Zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wykonawcy biorący udział wpostępowaniu oświadczają również, że nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczeniespołeczne i zdrowotne, nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne, nie są w stanie likwidacji ani upadłości.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykluczenia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na.:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe warunki udziału:
1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, zgodnie
z kryteriami oceny oraz spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz przesłana do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę drogą, którą wpłynęła oferta. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta, którego ofertę wybrał.
4. Zamawiający w procesie wyboru oferty dokona oceny dokumentów z uwzględnieniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
5. Podana w ofercie cena jest ceną netto i musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
6. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu na kontaktowy adres mailowy lub też poprzez narzędzie Baza Konkurencyjności.
2. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo
do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
5. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty wpływających na cenę od wykonawców, których oferty będą zawierały cenę odbiegającą o 30% i więcej od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych od wezwania albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wezwanie zostanie przekazane drogą mailową na adres wskazany w ofercie.
- nie zawiera danych pozwalających ocenić ofertę,
- Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-08
Data ostatniej zmiany
2023-02-08 15:40:02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium - Cena - 100%
P = (CN/COB) x [100]
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Karolina Myśliwiec
tel.: 22 659 09 09
e-mail: karolina.mysliwiec@taxusit.pl
Kod CPV:45223100-7, 45262680-1
Numer dokumentu:2023-25260-145752
Źródło: Internet i własne
2023-02-09 11:02
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.