Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25962064 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ogrodzenia
Organizator:Zespół Szkól Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
Adres: ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.54 282 46-78
E-mail:
Opis:,,Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim strona północna od Ul. Krasińskiego oraz wschodnia"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim strona północna od
ul. Krasińskiego oraz wschodnia".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót.
Uwaga!
Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny lyczałtowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa.
Zastosowane w dokumentacji określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanej.
3. Okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 84 miesiące.
4. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr Ido SWZ
Miejsce i termin składania ofert: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19 października 2023 r. do godz. 10:00
przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe".
Otwarcie ofert:TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2023 r., o godz. 10:30.
Termin składania:2023-10-19
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie 50 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-c lient/tenders/ocds-148610-d0fbb2dl-64 33-llee-a60c-9ec5599dddcl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zin.) - zwane dalej także ,,pzp".
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
5. Oferty częściowe;
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe;
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamówienia uzupełniające;
1) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPODENCJI ELEKTRONICZNEJ
1.Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz - w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP :/ZS-l-CKP-ALEKS ANDROW/SkrytkaESP;
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj po stępowani a/konkursy");
4) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d0fbb2dl -6433-11 ee-a60c-9ec5599dddc 1
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy";
6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (,,przycisk dodaj załącznik");
2) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia;
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja";
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia;
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na strome internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem";
8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZS-l-CKP-ALEKSANDROW/SkrytkaESP(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych;
10) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania;
11) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji");
12) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022 r. póz. 1233) wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 30 dni.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
0 wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być zgodna z ustawą Pzp i treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej SWZ.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
1 zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Oferta powinna zawierać:
4.1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.3 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
7. Złożenie oferty:
1) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówierna i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe";
2) Zalogowany Wykonawca używając przycisku ,,Wypełnij" widocznego pod ,,Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Następnie Wykonawca powinien pobrać ,,Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ppkt 7. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany ,,Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC;
4) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,,Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (,,przeciągnij" i ,,upuść") służące do dodawania plików;
5) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty" w pierwszym polu (,,Wypełniony formularz oferty"). W kolejnym polu (,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą;
6) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu ,,Załączniki i imię dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę";
7) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę";
8) Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wiąz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodne z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
9) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
10) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce ,,Oferty/Wnioski";
1 l)Ofei1a może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;
12) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce ,,Oferty/wnioski" używając przycisku ,,Wycofaj ofertę";
13) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250MB.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce ,,Oferty/wnioski" używając przycisku ,,Wycofaj ofertę";
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na Platformie e-Zamówienia.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 108 UST. 1
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769);
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 - 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe;
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
XIV.A. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., póz. 835, ze zm.), [zwana dalej ,,ustawa"].
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp, wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., póz. 593, ze zin.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., póz. 217, ze zin.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy (XIV.A.l. SWZ).
3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy (XIV.A.l. SWZ), Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzjelenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy (XIV.A.l. SWZ), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
6. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy (XIV.A.5. SWZ), nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy (XIV.A.5. SWZ), stanowią dochód budżetu państwa.
7. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz ogólnodostępne odpowiednie wykazy i listy wyżej wymienione.
XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt. 3 pzp).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtowy podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 202 lr. póz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
1) poinfonnowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

3.Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + G +T
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Całkowita cena oferty brutto",
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia".
T - punkty uzyskane w kryterium ,, Termin realizacji zamówienia".
4.Ocena punktowa w kryterium ,,Całkowita cena oferty brutto" dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5.Ocena punktowa w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia" dokonana zostanie na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane według wzoru opisanego w tabeli powyżej, gdzie:
Go - zaoferowany w badanej ofercie okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia,
Gmin - minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, tj. 60 miesięcy,
Gmax - maksymalny dopuszczany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, tj. 84 miesięcy.
6. W formularzu oferty należy wskazać liczbę miesięcy, na które Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
7. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia w niepełnych miesiącach, Zamawiający zaokrągli zaoferowaną wartość do pełnych miesięcy w dół (np. 60,5 miesiąca do 60 miesięcy).
8. Wskazanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia w wymiarze niższym niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
9. Wskazanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia w wymiarze wyższym niż 84 miesiące spowoduje przyjęcie do oceny ofert wartości 84 miesiące, a do umowy wartości wynikającej z treści oferty.
10. Niewskazanie przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny minimalnego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, tj.: 60 miesięcy.
11.Ocena punktowa w kryterium ,,termin realizacji zamówienia" dokonana zostanie na podstawie wskazanego w ofercie terminu, w ciągu którego Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, według wzoru opisanego w tabeli powyżej, gdzie:
To- termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę,
Tmax- oznacza maksymalny termin realizacji zamówienia, tj. 50 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Tmin- oznacza minimalny termin realizacji zamówienia, tj. 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, należy podać wyrażony w liczbie dni ( od 50 do 30 dni) termin, w ciągu których Wykonawca zobowiązuje zrealizować przedmiot zamówienia.
13. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w niepełnych dniach, Zamawiający zaokrągli zaoferowaną wartość do pełnych dni w dół np. 30,5 dnia do 30 dni).
14. Wskazanie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, terminu realizacji w wymiarze dłuższym niż 50 dni spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.l pkt 5 ustawy PZP.
15. Wskazanie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, terminu realizacji w wymiarze krótszym niż 30 dni spowoduje przyjęcie do oceny wartości 30 dni, a do umowy wartości wynikającej z treści oferty, odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
ló.Niewskazanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym , stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, terminu realizacji zamówienia spowoduje przyjęcie do oceny maksymalnego terminu realizacji zamówienia, tj. 50 dni.
17. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 - należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 - należy zaokrąglić w górę.
18. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.
19. Zamawiający udzieli Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ, i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zmówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ,,Środki ochrony prawnej" pzp.
Kontakt:WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem: Adam Jurek, Anna Kozub e-mail: szkola@szkola1.pl
Kod CPV:44221300, 44231000
Numer dokumentu:ZP 2/265/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: