Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21130443 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ogrodzenia działki
Organizator:Urząd Gminy Obrazów
Adres: Obrazów 84, 27-641 Obrazów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 15 83 65 162, fax 15 83 65 551
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ogrodzenia działki o nr ewid. 158/2 położonej
w miejscowości Głazów.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019
z pózn zm.).

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 158/2 położonej
w miejscowości Głazów.
III Opis przedmiotu:
1. Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV na słupkach z rur
stalowych o łącznej długości 35 mb.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
- wyrównanie terenu,
- wykonanie wykopów o wymiarach 0,80m x 0,40m x 0,40m pod słupki stalowe oraz odkosy (16
sztuk wykopów)
- zabetonowanie słupków na odcinku A-B mieszanką betonową klasy CI6/20 - rozstaw słupków
co 2,50m. (Zamawiający dopuszcza zmniejszenie rozpiętości przęseł). Słupki winne posiadać
przyspawane daszki stalowe zabezpieczające środek rury przed warunkami atmosferycznymi
oraz w dolnej części słupka (miejsce zabetonowania) przyspawane wąsy. Słupki z rury wysokości
2,20m o średnicy 4,8 em, gr. ścianki 2 mm. Plan sytuacyjny określa zakres robót - załącznik nr 4.
- zabetonowanie czterech odkosów z rury mieszanką betonową klasy CI6/20. Sposób
rozmieszczenie odkosów określa załącznik nr 4. Słupki z rury o średnicy 4,8 em, gr. ścianki
2 mm. Odkosy ze słupkami można połączyć obejmami z tworzywa sztucznego.
-jednokrotne malowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową słupków stalowych, odkosów.
Kolor ostatniej warstwy po ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego
- montaż 35 mb siatki stalowej ocynkowanej w otulinie PCV wysokości 1,5m, gr pręta 3,6 mm ?
0,20mm na słupkach stalowych
- wykonanie trzech naciągów z drutu stalowego w otulinie PCV 0 3 o łącznej długości 105 m
(dół siatki, środek siatki, góra siatki). Naciągi z drutu stalowego w otulinie 0 3 przeplatane przez
oczka siatki. W celu prawidłowego wykonania naciągu należy przewidzieć śruby naciągowe,
napinacze, śruby rzymskie itp.
- prace inne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie oględzin
- materiały i sprzęt potrzebny do wykonania ogrodzenia
- odpowiednie zabezpieczenie terenu prac
Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako
wymagania minimalne.
Miejsce i termin składania ofert: 5) formularz ofertowy (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 05.05.2021 roku do godz. 11:40
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie
pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:
,,Wykonania ogrodzenia działki o nr ewid. 158/2 położonej w miejscowości Głazów". Nie.
otwierać do dnia 05.05.2021 do godz. 11:40".
Oferty zostaną otwarte dnia: 05.05.2021 r., o godz. 11:45 w siedzibie zamawiającego Gmina
Obrazów, Obrazów 84,
27-641 Obrazów, pokój nr 13.
Termin składania:2021-05-05
Miejsce i termin realizacji:2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce realizacji prac:
- działka o nr ewid. 158/2 położona w miejscowości Głazów
4. Termin realizacji zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą
Wymagania:5. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze lub w rachunku w terminie
do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktur lub rachunku
6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - waga 100 %
Sposób oceny ofert:
C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100
pkt
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.
7. Informacje dodatkowe:
1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom
postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod
uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,
7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem
terminu składania ofert,
8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty
bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu,
9) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem
zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony
wykonawcy do zawarcia umowy
10) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca
powinien na swój koszt i swoim staraniem:
a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie,
b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji oferenta,
12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej
www.obrazow.4bip.pl
13) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia
publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 130000 zł.
Kontakt:4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:
Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (15) 836 51 62,
e-mail: inwestycje@obrazow.pl
pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84,
27-641 Obrazów.
Kod CPV:451 11000-8, 45233000-9, 45342000-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: