Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okresowych rocznych kontroli budynków
Organizator:Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Adres: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Piotrków Trybunalski
Państwo: Polska
Telefon / fax:44 649 41 58. fax 44 647 89 19
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579
z późn. zm.), zwracam się z zapytaniem ofertowym wykonania następującego zamówienia:
,,Wykonanie rocznych okresowych kontroli budynków"
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych rocznych kontroli budynków:
a) Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 5
97-300 Piotrków Tryb.
o kubaturze: 43 324 m3
b) Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 5
97-300 Piotrków Tryb.
o kubaturze: 16 578 m3
c) Sądu Rejonowego w Opocznie
ul. Biernackiego 20
26-300 Opoczno
o kubaturze: 16 265,00 m3
2. Kontrole należy wykonać dwa razy w roku dla każdego budynku wskazanego w pkt 1 niniejszego
zapytania. Zamawiający informuje, że kontrola 5 letnia ww. budynków była wykonana w 2017 roku.
3. Kontrole polegają na sprawdzeniu stanu technicznego budynków zgodnie z wymogami art. 62 ust 1
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., póz. 1332, ze zmianami)
oraz sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki

obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
4. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., póz. 1332, ze zmianami).
5. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania
kontroli zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., póz. 1332, ze
zmianami).
II. Informacje dodatkowe
Budynek, w którym znajduję się siedziba Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
został wybudowany w 1908 roku i znajduję się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Łodzi i został wpisany do rejestru zabytków pod nr KL. IV -5340/6/79 w dniu
02.04.1979 r.
Miejsce i termin składania ofert: X. Termin złożenia ofert
Termin złożenia ofert: do dnia 06.02.2018 r. do godziny 14:00.
XI. Miejsce złożenia ofert
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Słowackiego 5
97-300 Piotrków Tryb.
a) Oddział Inwestycji i Remontów pok. 110
lub,
b) przesłać na adres:
zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl
Termin składania:2018-02-06
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
1) pierwsza kontrola od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018 r.
2) druga kontrola od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018 r.
Wymagania:Wykonawca w ww. terminach zobowiązuje się złożyć:
- jeden egzemplarz protokół we właściwym miejscowo Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,
- jeden egzemplarz protokołów przedłożyć Zamawiającemu.
IV. Cena
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę ryczałtową brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy
w tym ryzyko wykonawcy z tytułu nieprawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszt.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
V. Kryterium wyboru
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku, kiedy ofertę
składa inna osoba niż uprawniona do reprezentacji.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
w terminie nie późniejszym niż do dnia 02.02.2018 r. do godz. 9:00 przesyłając zapytanie na adres
mail: zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie
wyznaczonego terminu, Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta winna być przygotowana na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną wymagane jest przesłanie skanu oferty podpisanej
przez Wykonawce na adres :
zp@piotrkow-trvb.so.gov.pl
Z uwagi na restrykcyjny mechanizm bezpieczeństwa po stronie serwera pocztowego
w Ministerstwie Sprawiedliwości, z którego korzysta Sąd Okręgowy w Piotrkowie
Trybunalskim, mogą występować znaczne opóźnienia w dostarczeniu wiadomości na skrzynkę
pocztową Zamawiającego.
Opóźnienia spowodowane są dokładną analizą potencjalnych zagrożeń zawartych
w wiadomościach. Z uwagi na ten fakt Zamawiający prosi o niezwłoczne, zaraz po wysłaniu
wiadomości przez Wykonawcę, uzyskanie potwierdzenia telefonicznego otrzymania wiadomości
przez Zamawiającego dzwoniąc na nr telefonu 44 649 41 58.
W przypadku przesyłania oferty w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć kopertę
w następujący sposób.
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Oddział Inwestycji i Remontów pok. Nr 110
z dopiskiem oferta w postępowaniu na
,,Wykonanie rocznych okresowych kontroli budynków"
Wymagane jest, aby oferty w wybranej przez Wykonawcę formie (elektroniczna bądź papierowa)
wpłynęły w wyznaczonym terminie określonym w pkt XI niniejszego zapytania.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą brały udziału w postępowaniu.
Vni. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
IX. Termin płatności
1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje dwie płatności częściowe:
1) za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt III 1) niniejszego zapytania,
2) za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt III 2) niniejszego zapytania.
Numer dokumentu:Inw/3 610/3/2018/Z
Źródło: Internet i własne