Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15960878 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatów szacunkowych
Organizator:Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
Adres: ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 447242311
Opis:wykonanie operatów szacunkowych
określających wartość oraz rzuty ich lokali mieszkalnych położonych w Tomaszowie
Mazowieckim przy:
ul. Niskiej 18a m. 7
ul. Polnej 25A m. 34
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2/6 m. 66
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców.
Rzuty lokali należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o własności lokali.
Specyfikacja:Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska - budynek przy ul. Mościckiego 12, tel. 724-23-11 wew. 245.
Miejsce i termin składania ofert: należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta - Kancelaria (parter) w terminie do
dnia 14 września 2018 roku włącznie (liczy się data wpływu do Kancelarii) z dopiskiem na
kopercie -" lokale mieszkalne".
Termin składania:2018-09-14
Wymagania:Pismo zawierające
- cenę netto + stawkę podatku VAT za wykonanie operatu szacunkowego wraz z rzutem,
- termin (od zawarcia umowy) podany w dniach kalendarzowych na wykonanie rzutu lokalu,
- termin (od otrzymania zaświadczenia o samodzielności lokalu) podany w dniach
kalendarzowych na wykonanie operatów szacunkowych
Oferty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.
Przy wyłonieniu dostawcy usługi przyjęte zostaną następujące kryteria oceny ofert:
- cena - w 90% będzie decydowała o wyborze oferty ( 1% - 1 pkt); sposób liczenia: kwota
najmniejsza do kwoty badanej oferty pomnożona przez 90,
- termin realizacji - w 10% będzie decydował o wyborze oferty ( 1% - 1 pkt ); sposób
liczenia: termin najkrótszy do terminu badanej oferty pomnożony przez 10.
Z osobą, która zaoferuje najkorzystniejsze warunki zawarta zostanie umowa, której
realizacja płatności nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Fakturę za wykonaną
usługę Wykonawca przedłoży niezwłocznie po otrzymaniu protokołu odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy zobowiązuje
się dokonać sprawdzenia poprawności wykonania usługi, a w przypadku braku uwag
sporządzić protokół odbioru. Termin ten nie wlicza się do terminu realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym operacie Wykonawca zobowiązuje się
do ich usunięcia w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Usunięcie wad
i stwierdzenie zgodności pracy z umową potwierdzi Zamawiający i sporządzi protokół
odbioru. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wad Zamawiający może odstąpić
od umowy.
Zwycięzca zapytania cenowego zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy
w terminie 7 dni od otrzymania informacji ( potwierdzenie telefoniczne ) o przygotowaniu
umowy. Nie podpisanie umowy w powyższym terminie spowoduje odstąpienie od jej
zawarcia.
Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkuje zapłatą kary
przez Wykonawcę 50% wartości netto przedmiotu umowy. Za każdy dzień opóźnienia
usunięcia wad przedmiotu umowy, liczonego od upływu wyznaczonego na usunięcie wad
przez zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości netto przedmiotu
umowy.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie podana na stronie internetowej
BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakładce ,,Zapytanie cenowe na
wykonanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości - informacja o zwycięzcach konkursu ofert".
Numer dokumentu:WNOŚ.6812.30.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: