Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16298195 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatów szacunkowych
Organizator:Starosta Otwocki
Adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 788-15,34;35;37 w 378 fax (22) 788-15,34;35;37 w 378
E-mail:
Opis:3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 operatów szacunkowych na
potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją
na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 5/2017 z dnia 14 września 2017 r.
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej rozbudowy skrzyżowania ul.
Reymonta i Samorządowej w Otwocku, wydanej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegają
następujące działki ewidencyjne:
- nr 12/7 z obr. 51 w Otwocku,
- nr 12/9 z obr. 51 w Otwocku,
- nr 11/2 z obr. 93 w Otwocku,
- nr 12/2 z obr. 93 w Otwocku,
- nr 37/5 z obr. 93 w Otwocku,
- nr 42/6 z obr. 92 w Otwocku,
- nr 42/8 z obr. 92 w Otwocku,
- nr 48/2 z obr. 94 w Otwocku,
- nr 52/1 z obr. 94 w Otwocku,
- nr 35/4 z obr. 93 w Otwocku.
Operaty powinny być wykonany w oparciu o przepisy:
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1474),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004
r., nr 207, poz. 2109 ze zm.).
Przedmiot zlecenia obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym
w charakterze biegłego, a w szczególności: stawiennictwo na rozprawach
administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą
przeprowadzone w tut. Starostwie, udzielanie wyjaśnień dotyczących wyceny,
potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego. Operat zostanie wykonany w
wersji papierowej (2 egz.) i dodatkowo w wersji elektronicznej.
Specyfikacja:2. SPOSÓB UZYSKANIA DOKUMENTACJI
Dokumentację można odebrać w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy
ul. Komunardów 10 wejście D w pokoju nr 30 lub Wykonawca może zwrócić się
pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem o przesłanie dokumentacji pocztą.
Dokumentacja umieszczona jest na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl
Miejsce i termin składania ofert: 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13
tel. (022) 778 1 339 w kancelarii.
2) Termin składania ofert upływa dnia 7.11.2018 r. o godz. 11:00
Otwarcie ofert:3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.11.2018 r. godz. 11:50 w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13
Termin składania:2018-11-07
Miejsce i termin realizacji:4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
14 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:5.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:
CENA - 100 %
6. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie wyceny
nieruchomości
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min
1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.
Kod CPV:70000000-1
Numer dokumentu:S.AI.272.2.792018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: