Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17776009 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatu szacunkowego
Organizator:Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres: Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 44 26 700 61 44 23 589
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia: wykonanie operatu szacunkowego w 2 egzemplarzach na potrzeby
ustalenia odszkodowania za grunt nabyty przez Gminę Nowy Tomyśl na podstawie decyzji nr 2/2019
0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.03.2019r. dla działki nr 1594/1 położonej
w Nowym Tomyślu.
Okres gwarancji: -
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2019 r. godz. 14.00 w kopercie oznaczonej
,,Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 1594/1 położonej
w Nowym Tomyślu".
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego budynek ,,B" Kancelaria Powiatu - Biuro
podawcze lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Termin składania:2019-08-13
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 września 2019 r.
Termin realizacji nie podlega aneksowaniu.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Posiadanie stosownych uprawnień zawodowych.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
IVa. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
a) wypełniony i podpisany formularz OFERTA zgodnie z instrukcją wskazaną w punkcie
,,V. Opis sposobu przygotowania oferty",
b) kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe,
c) dokumenty zezwalające na prowadzenie przez niego działalności.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta ma być sporządzona czytelnie, w języku polskim i to pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. ?
2. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem ,, za zgodność z oryginałem".
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej według poniższego wzoru:
Nazwa i adres
wykonawcy
Starostwo Powiatowe
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
OFERTA
Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego
dla działki nr 1594/1 położonej w Nowym Tomyślu.
_NIE OTWIERAĆ PRZED 13.08.2019 r. godz. 14°°_
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składana ofert, zostanie zwrócona bez
otwierania.
VI. Sposób obliczenia ceny oferty .
1. Cena oferty to cena ofertowa brutto wymieniona w formularzu OFERTA.
2. Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia tabeli w formularzu OFERTA.

Warunki płatności: Wykonawca wystawi fakturę VAT bądź rachunek po wykonaniu usługi
1 protokolarnym odbiorze zamówionej pracy. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za pracę
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT bądź w rachunku w terminie
30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
Inne szczególne wymagania Zamawiającego: Wykonawca we własnym zakresie uzyska dokumenty,
które stanowić będą załączniki do wykonywanej pracy.
Zamawiający udostępni mapę poglądową w celach informacyjnych.
Uwagi:VIII. Opis kryteriów oceny oferty.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:
Cena ofertowa brutto - 100%
IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. euro).
X. Podpisanie umowy.
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia (do wysokości aktualnie posiadanych środków finansowych w budżecie
na sfinansowanie zadania).
XII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproszenia do składania ofert, unieważnienia
postępowania na każdym jego etapie, jak również do zakończenia niniejszego postępowania bez
wybrania oferty i bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,
ani uprawnienia wobec Zamawiającego.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie rozeznania cenowego
zaprasza do składania ofert na: usługę
Kontakt:XI. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:
Jolanta Budzisz - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. 614426747.
Numer dokumentu:GN.272.10.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: