Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27309501 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatu szacunkowego
Organizator:Starostwo Powiatowe w Tczewie
Adres: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
Województwo / powiat: pomorskie, pow. tczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 7734 800 fax.58 7734 803
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie opinii w formie operatu szacunkowego, określającej wysokość stawki rocznego czynszu dzierżawnego dla działki nr 316 o powierzchni 6,8400 ha, obręb Swarożyn, gmina Tczew, stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr GD1T/00044621/4, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

Cel wyceny: ustalenie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego w celu rybackiego użytkowania.

Określenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego należy dokonać zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardami zawodowymi, zasadami dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie.

Operat musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez właściwego ministra. Wykonawca przedstawi przejrzyste i jednoznaczne wnioski z wyceny.

Za zgromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.

Po podpisaniu zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. przeprowadzenia wizji w terenie i załączenia do operatu szacunkowego protokołu z oględzin nieruchomości oraz dokumentacji fotograficznej;

2. udzielenia pisemnej odpowiedzi na ewentualne pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące wyceny nieruchomości w terminie 5 dni od daty ich otrzymania;

3. wykonania nowego operatu szacunkowego bez dodatkowego wynagrodzenia z powodu błędu w operacie lub innej wady lub nieprawidłowości operatu;

4. sporządzenia operatu szacunkowego w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy, przy czym w przypadku stwierdzenia błędów w treści operatu szacunkowego Wykonawca dokona pisemnych sprostowań, które dostarczy w ciągu 3 dni Zleceniodawcy w liczbie odpowiadającej liczbie przekazanych egzemplarzy operatu szacunkowego; błędy pisarskie, z wyjątkiem obliczeniowych będą mogły być korygowane bezpośrednio w operacie i zaparafowane przez Wykonawcę.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę proszę kierować do dnia 17 czerwca 2024 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Tczewie Ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Wydział Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Tczewie lub na adres email: kgolicka@powiat.tczew.pl.
Termin składania:2024-06-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zlecenia: do dnia 5 sierpnia 2024 roku.
Wymagania:Forma zawarcia umowy: zlecenie.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

Oferta powinna zawierać:

? dokładną nazwę Wykonawcy,

? cenę netto i cenę brutto za wykonanie opinii,

? aktualną kopię dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem zlecenia.

Oferty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę.

Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

Oferta powinna być opatrzona własnoręcznym podpisem, kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym.

Do niniejszego pisma dołączone zostały informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Numer dokumentu:GN.6812.6.2024.KG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: