Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15754647 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość lokalu mieszkalnego
Organizator:Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
Adres: ul. P.O.W. 10/16, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 447242311, tel. 724-23-11 wew. 245.
Opis:Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zleci wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość lokalu mieszkalnego wraz z jego rzutem położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Akacjowej 1 m. 19"N" oraz rozliczenie nakładów poniesionych na wykonanie nadbudowy, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz jego najemcy. Rzut lokalu należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o własności lokali. Pismo zawierające
- cenę netto + stawkę podatku VAT za wykonanie operatu szacunkowego wraz z rzutem,
- termin ( od zawarcia umowy ) podany w dniach kalendarzowych na wykonanie rzutu lokalu,
- termin ( od otrzymania zaświadczenia o samodzielności lokalu ) podany w dniach kalendarzowych na wykonanie operatu szacunkowego
Miejsce i termin składania ofert: należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta - Kancelaria (parter) w terminie do dnia 8 sierpnia 2018 roku włącznie (liczy się data wpływu do Kancelarii) z dopiskiem na kopercie -" lokal mieszkalny - nadbudowa".
Termin składania:2018-08-08
Wymagania:Oferty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.
Przy wyłonieniu dostawcy usługi przyjęte zostaną następujące kryteria oceny ofert:
- cena - w 90% będzie decydowała o wyborze oferty ( 1% - 1 pkt ); sposób liczenia: kwota najmniejsza do kwoty badanej oferty pomnożona przez 90,
- termin realizacji - w 10% będzie decydował o wyborze oferty ( 1% - 1 pkt); sposób liczenia: termin najkrótszy do terminu badanej oferty pomnożony przez 10.
Z osobą, która zaoferuje najkorzystniejsze warunki zawarta zostanie umowa, której realizacja płatności nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Fakturę za wykonaną usługę Wykonawca przedłoży niezwłocznie po otrzymaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy zobowiązuje się dokonać sprawdzenia poprawności wykonania usługi, a w przypadku braku uwag sporządzić protokół odbioru. Termin ten nie wlicza się do terminu realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym operacie Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Usunięcie wad i stwierdzenie zgodności pracy z umową potwierdzi Zamawiający i sporządzi protokół odbioru. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wad Zamawiający może odstąpić od umowy.
Zwycięzca zapytania cenowego zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy w terminie 7 dni od otrzymania informacji ( potwierdzenie telefoniczne) o przygotowaniu umowy. Nie podpisanie umowy w powyższym terminie spowoduje odstąpienie od jej zawarcia.
Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkuje zapłatą kary przez Wykonawcę 50% wartości netto przedmiotu umowy. Za każdy dzień opóźnienia usunięcia wad przedmiotu
umowy, liczonego od upływu wyznaczonego na usunięcie wad przez zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie podana na stronie internetowej B1P Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakładce ,,Zapytanie cenowe na wykonanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości - informacja o zwycięzcach konkursu ofert".
Kontakt:Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - budynek przy ul. Mościckiego 12, tel. 724-23-11 wew. 245.
Numer dokumentu:WNOS.68l2.26.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: