Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25002688 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych
Organizator:Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Spółka z o.o
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 014 62-10-562 // faks. 014 62-10-564
E-mail:
Opis:Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej" Sp. z o. o.
zaprasza do składania ofert na: wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych, jako przedmiot aportu wnoszony do Spółki Komunalnej ,,Dorzecze Białej" Sp. z o. o.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych, jako przedmiot aportu wnoszony do Spółki Komunalnej ,,Dorzecze Białej" Sp. z o. o. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 Koncepcji wykorzystania majątku będącego składnikiem aportu oraz w załączniku nr 2 Kartach środków trwałych wraz z załącznikiem graficznym.
b. Operat szacunkowy zostanie wykonany w formie pisemnej w ilości 2 egzemplarzy.
c. Wykonawca przewidzi jedną aktualizację operatu.
d. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na zgłoszone zarzuty do wyceny.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na załączonym druku należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: 33-170 Tuchów, Ul. Jana III Sobieskiego 69C, Oczyszczalnia Ścieków w Tuchowie lub przesłać na adres e-mail przetargi@dorzeczebialej.pl do dnia 18.04.2023r. do godz. 10:00.
Termin składania:2023-04-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej ,,Dorzecze Białej" Sp. z o. o. Regulaminem Udzielania Zamówień.
Wykonawca dostarczy wraz z formularzem ofertowym dokumenty potwierdzające, że dysponuje tytułem zawodowym rzeczoznawczy majątkowego oraz że posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości wydane przez odpowiedni organ.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa na realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najkorzystniejsza cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, a także unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Spółce.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym. Jest też odpowiedzialny za całokształt świadczonej usługi, w tym za terminową i wykonaną z należytą starannością usługę.
Kontakt:Wszelkich dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu Wojciech Skruch, tel. 014 621 05 62.
Numer dokumentu:L. Dz. DIR/151/AGi/ZO/7/04/2023/443
Źródło: Internet i własne
Załączniki: