Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23813458 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-02
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Organizator:Zakład Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. włoszczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 39 17 382 Faks: 41 39 17 382
E-mail:
Opis:WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W ZAKRESIE WPROWADZANIA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SKORKÓW, GM. KRASOCIN
Przedmiotem zamówienia jest:
o opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi
i roztopowymi pochodzącymi z terenów utwardzonych wokół oczyszczalni -istniejącym wylotem z oczyszczalni ścieków w Skorkowie,
o wykonanie wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
o złożenie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego w/w zakresie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, Ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin z dopiskiem ,,oferta cenowa dotycząca zadania pn:,, WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W ZAKRESIE WPROWADZANIA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SKORKÓW, GM. KRASOCIN" lub drogą elektroniczną na adres zgk@krasocin.com.pl w terminie do 15.09.2022r.
Termin składania:2022-09-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego termin opracowania operatu wodnoprawnego i złożenia kompletnego wniosku to 30.11.2022 .
Wymagania:Kryterium oceny ofert:
Cena-100%
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów.
Agnieszka Ślęzak Tel. 41 39 17 382
Źródło: Internet i własne
Załączniki: