Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-01
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE OPROGRAMOWANIA
Organizator:Kunkiewicz Architekci Mateusz Kunkiewicz
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
NIP:PL7122696064
Telefon / fax:609564222
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142510
Opis:WYKONANIE OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-06-0068/21 - Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Kunkiewicz Architekci na nowe rynki zagraniczne

Część 1
WYKONANIE OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTA

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie oraz wdrożenie oprogramowania dla biura architektonicznego projektującego wnętrza i domy. Kluczową funkcją oprogramowania jest umożliwienie firmie realizacji zleceń na wskazanych rynkach zagranicznych oraz koordynację zdalnej współpracy między pracownikami i współpracownikami firmy na tych rynkach.
Wymagania w odniesieniu do systemu:
Przejrzysty, intuicyjny interfejs, umożliwiający użytkowanie osobom o specjalnych potrzebach. W oprogramowaniu zostanie zastosowany standard cyfrowy. Oprogramowanie posiadać będzie przejrzystą i spójną instrukcję użytkowania z funkcją wyszukiwania tekstu.
- Wymaga się, aby wszystkie moduły będące przedmiotem zamówienia pochodziły od jednego dostawcy.
- System powinien mieć zapewnioną możliwość zmian i modyfikacji programistycznych,
- Poziom dostępu oraz uprawnień użytkowników do wskazanych modułów ma być ściśle konfigurowalny.
Podstawowe funkcje zaproponowanego w ramach niniejszego zlecenia systemu narzędzi informatycznych powinny obejmować:
1. Generator umów - wybieranie szablonu umów, uzupełnianie danych kontrahentów, wybieranie zakresu usług, określanie terminów realizacji i płatności, tworzenie umów dwujęzycznych.
2. Zarządzanie zadaniami - lista ogólnych zadań tworzonych automatycznie na podstawie zakresu usług z generatora umów. Narzędzie harmonogramu projektów.
3. Komunikacja wewnętrzna - do wewnętrznej komunikacji użytkowników.
4. Rozliczenia i finanse - zliczanie czasu pracy pracowników. Rozliczanie zleceń. Wystawianie faktur. Podgląd czasu pracy.
5. Tworzenie zestawień produktów w projektach - do tworzenia tabelarycznych zestawień produktów. Projektant tworzy tabele z zaprojektowanymi produktami i udostępnia ją dystrybutorom (sprzedawcom), którzy na podstawie list produktów tworzą wyceny i oferty na ich zakup. Produkty dzielą się na kategorie. Do tabeli dodajemy zdjęcie produktu i parametry.
6. Moduł administracyjny - do zarządzania użytkownikami.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-09
Termin składania:2023-03-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zespół odpowiedzialny za realizację usługi musi składać się co najmniej z 2 członków, przy czym obydwaj członkowie zespołu posiadają udokumentowane:
- Minimum 2 lata doświadczenia komercyjnego przy pracy z Next.js
- Minimum 2 lata doświadczenia komercyjnego przy pracy z Node.js
- Minimum 3 lata doświadczenia komercyjnego w pracy jako front-end/full-stack developer
- Minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu architektury oprogramowania
- Minimum 2 lata doświadczenia w pracy przy aplikacjach typu "Enterprise"
Doświadczenie konsultantów weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymogów co do dysponowania zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym zostały określone w punkcie VII.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-01
Data ostatniej zmiany
2023-03-01 15:25:24

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 80 punktów
Kryterium - Cena zostanie ocenione wg następującego wzoru: A = (najniższa zaproponowana cena brutto / cena
brutto badanej oferty) x 80
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ilość zaproponowanych przez Oferenta spotkań konsultacyjnych
a) co najmniej 6 spotkań - 20 pkt,
b) co najmniej 5 spotkań -15 pkt,
c) co najmniej 4 spotkania - 10 pkt,
d) co najmniej 3 spotkania - 5 pkt,
e) mniej niż 3 spotkania - 0 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Mateusz Kunkiewicz
tel.: 609564222
e-mail: mateusz.architekci@gmail.com
Kod CPV:48000000-8, 48311000-1, 48331000-7, 48332000-4
Numer dokumentu:2023-47418-142510
Źródło: Internet i własne
Załączniki: