Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych wraz ze znakowaniem
Organizator:UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.
Adres: ul. Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 94 3548910/11 Fax +48 94 3522516
E-mail:
Opis:Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych wraz ze znakowaniem zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Specyfikacja:VIII. Ewentualne
pytania
należy
lub telefonicznie 94 35 488 05.
kierować
na
maila:
a.borek@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin składania ofert: do dnia 20.09.2018 do godz. 12.00.
Ofertę należy przesłać na adres:
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., ul. ks. P. Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem Oferta
na dostawę materiałów reklamowych.
Termin składania:2018-09-20
Miejsce i termin realizacji:V. Termin realizacji zadania: do 30.11.2018
Wymagania:III. Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe- poniżej wartości 30000 euro.
IV. Kryteria wyboru ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować
następujące kryterium:
kryterium ceny 80%
ocena próbek 20 %
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym, załącznik nr 2 do oferty.
2. Do oferty należy dołączyć próbki 10 dowolnych produktów wraz ze znakowaniem
(znakowanie dowolne).
Numer dokumentu:4/2018
Źródło: Internet i własne