Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie oraz dostawa wraz z montażem tablic zewnętrznych informacyjnych/pamiątkowych
Organizator:Urząd Gminy w Piekoszowie
Adres: ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 41-300-44-12
E-mail:
Opis:Wykonanie oraz dostawa wraz z montażem tablic zewnętrznych informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu ,,Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)".
Zamówienie dotyczy projektu pn. ,,Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 ,, Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF", osi 6 ,,Rozwój miast". Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020".
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa wraz z montażem tablic zewnętrznych informacyjnych/ pamiątkowych na słupkach stalowych - 3 szt.:
- Rozmiar: 80 cm x 120 cm
- Materiał: dibond 3 mm lub blacha malowana proszkowo
- Wykonanie tablic na słupkach stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym, wysokości montażu nad powierzchnią gruntu - 2.5 m, pod powierzchnią gruntu - 1 m (wraz z poprzeczką poziomą o długości około 20 cm uniemożliwiającą obruszaniu się słupków)
- montaż należy wykonać w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa w Jaworzni, Jaworznia 93, Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Ul. Częstochowska 21 Micigózd, Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie Ul. Częstochowska 85a, Piekoszów
-Użyte materiały muszą gwarantować długoletni okres eksploatacji (minimum 5 lat) oraz atrakcyjność pod względnym estetycznym i graficznym. -Kod CPV: 79800000-2 (usługi drukowania i powiązane).
- Nadruk odporny na warunki atmosferyczne pełny kolor, musi zawierać: Nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo: znak Fundusze Europejskie i Unia Europejska oraz herb województwa świętokrzyskiego, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (obowiązkowy wzór tablicy z zawiera dokument ,,Karta wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020).
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy wraz z załącznikami, wypełniony w całości i podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Piekoszów Ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów z dopiskiem na kopercie ,,Oferta na wykonanie oraz dostawę wraz z montażem tablicy zewnętrznej informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów". TERMIN SKŁADANIA ofert: 12 stycznia 2021 roku do godz. 15.30.
Termin składania:2021-01-12
Miejsce i termin realizacji:Warunki i termin realizacji zamówienia: Warunki dotyczące zamówienia:
Tablice informacyjne muszą zostać przygotowane zgodnie z dokumentem ..Karta wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" dostępnym pod adresem http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-proijekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty otrzymania zlecenia.
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcy:
O udzielenie zapytania mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert: Cena -100%
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena ofertowa 100% (100% - 100 pkt). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Wg kryterium cena:
Cena minimalna
Liczba punktów =--------------------------x 100 pkt
Cena ofertowa
6. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do zaproszenia do złożenia oferty.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób oprawionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy/przyjęcia zlecenia na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru przedmiotu
zamówienia.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Elżbieta Szymkiewicz - inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji, Tel. 41-300-44-12 elzbieta.szymkiewicz@piekoszow.pl
Kod CPV:79800000-2
Numer dokumentu:IR0.271.3.2021.ESz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: