Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23813470 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie oznakowania poziomego dróg
Organizator:Urząd Miasta Zambrów
Adres: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Województwo / powiat: podlaskie, pow. zambrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:86 271 22 10, 271 27 30, 271 48 31 fax: 86 271 21 17
E-mail:
Opis:Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zambrów w 2022 r.
Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zambrów w
2022 r. w tym: w technologii cienkowarstwowej - 1645,20 m2
, w technologii grubowarstwowej
- 62,96 m2
.
1.1. Zakres robót obejmuje:
a) odnowienie oznakowania poziomego jezdni w technologii cienkowarstwowej tj. farbami
w kolorze białym: linii segregacyjnych, krawędziowych, na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych, uzupełniających i innych symboli w ilości 1327,40 m2
, stanowisk postojowych dla
osób niepełnosprawnych - tło niebieskie w ilości szacunkowej 317,80 m2
oraz usunięcie
oznakowania poziomego poprzez frezowanie / piaskowanie w ilości szacunkowej 8,53 m2
.
b) usunięcie oznakowania poziomego poprzez frezowanie / piaskowanie w ilości
szacunkowej 23,90 m2 oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej: linii segregacyjnych, krawędziowych, na skrzyżowaniach i przejściach
dla pieszych, uzupełniających i innych symboli w ilości 62,96 m2
.
Szacunkowy zakres robót przedstawiono w przedmiarach oznakowania - stanowiących
załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych
zaoferowanych w kosztorysach ofertowych i rzeczywiście wykonanych ilości robót.
Stanowisko postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznakować znakiem poziomym
P-18, tło niebieskie oraz znakiem P-24 ,,symbol osoby niepełnosprawnej" umieszczony na
nawierzchni barwy niebieskiej.
1.2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca w trakcie realizacji robót związanych z odnową oznakowania poziomego wykona
m.in. następujące czynności:
a) oczyszczenie nawierzchni w obrębie malowanego pasa z pyłu, kurzu, piasku, olejów i innych
zanieczyszczeń;
b) przedznakowanie w miejscach, gdzie dotychczasowe oznakowanie jest niewidoczne lub
w miejscach, gdzie zaprojektowano nowe oznakowanie poziome;
c) usuwanie elementów dotychczasowego oznakowania w miejscach zmian organizacji
ruchu oraz przed wykonaniem oznakowania grubowarstwowego metodą frezowania lub
piaskowania;
d) odnowienie znaków poziomych w technologii cienkowarstwowej tj. farbami do znakowania
trwałego oraz narzucenie pod ciśnieniem na farbę kulek szklanych;
e) oznakowanie grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi lub termoplastycznymi;
f) ochrona malowanych miejsc przed zniszczeniem;
g) zakup materiałów do znakowania poziomego nawierzchni dróg;
h) transport materiałów i sprzętu w miejsce wykonania odnowy znaków poziomych;
i) oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z własnym zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.
Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do:
? wykonania robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami technicznobudowlanymi,
w tym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019. poz. 2311) i sztuką budowlaną.
? sporządzenia obmiarów powykonawczych wykonanych robót.
? wykonywania zadania w sposób zapewniający przejezdność dla ruchu kołowego przez
cały okres jego realizacji. Roboty należy przeprowadzać w sposób zapewniający ciągłość
pracy i bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie
koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie robót będą obciążać
Wykonawcę.
? udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości:
- 6 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego na skrzyżowaniach dróg i
przejściach dla pieszych,
- 12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego linii segregacyjnych i
krawędziowych, stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
- 24 miesiące dla oznakowania grubowarstwowego.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty: do dnia 08.09.2022 r. godz. 12 00 w sekretariacie
Urzędu Miasta Zambrów pokój 225, listownie Ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, elektronicznie
e-mail: um@zambrow.pl , poprzez platformę zakupową cy.pl" rel="nofollow">www.zambrow.ezamawiający.pl
Termin składania:2022-09-08
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia : 17. 10. 2022 r.
Kod CPV:45.23.32.21-4
Numer dokumentu:RG.7021.1. 18. 2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: