Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18323915 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej
Organizator:Urząd Miasta i Gminy Wleń we Wleniu
Adres: Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lwówecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 7136083
E-mail:
Opis:dotyczy wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach będącego własnością Gminy Wleń
Gmina Wleń zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych wg. zestawienia nr 1 zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.)
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej obiektów budowlanych będących własnością Gminy Wleń, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).
2. Z przeprowadzonego przeglądu instalacji elektrycznej należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz uzupełnienie treści książki obiektu o niezbędne informacje wzmagane przepisami prawa. Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń we Wleniu, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń lub przesłać na adres email: sekretariat@wlen.pl . Rozpatrywaniu będą
2
podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 22.11.2019 r. do godz. 12.00. Oferta złożona po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.
2. Oferty złożone przez oferentów powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymanej przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie i oferty posiadające braki formalne nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Termin składania:2019-11-22
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy / otrzymania zlecenia - 14 dni
Wymagania:III. Opis Sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w cenie brutto powinien ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jest ceną ryczałtową, ostateczną, nie podlega negocjacjom i nie może ulec zmianie.
IV. Kryteria wyboru oferty:
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczenia:
najniższa cena 100%.
2. W przypadku ofert o tej samej kwocie, które okażą się najkorzystniejsze, zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z tymi wykonawcami.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny jednostkowej brutto.
V. Wymagane dokumenty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy oferty - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
VII. Pozostałe informacje:
1. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych czynności zawartych w ofercie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Elżbieta Utyro - tel. 75 7136083
Źródło: Internet i własne
Załączniki: