Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27440008 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości
Organizator:Gmina Końskie
Adres: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 41 372 32 49 Fax 41 372 29 55
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie podziału
geodezyjnego nieruchomości położonej w Końskich (obr. 0001) oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 1009/5 o pow. 0,1865 ha.

Właścicielem działki jest Gmina Końskie.
Działkazostanie wydzielona pod powiększenie nieruchomości sąsiedniej - działki nr 1009/10 oraz 1009/4, zgodnie z zapisami planu miejscowego.
Przedmiotowa działka leży na terenie, dla którego
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwalony uchwałą Nr VI/37/2007
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 85 poz. 1323) Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo fragmentu miasta Końskie
oraz sołectwa Kornica.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać drogą mailową na adres: mstolarczyk@umkonskie.pl w terminie
do 04.07.2024 r.
Termin składania:2024-07-04
Wymagania:Należy podać cenę brutto za wykonanie operatu podziałowego. Gmina
zobowiązuje się do zawarcia umowy - zlecenia na wykonanie podziału w terminie 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: