Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21278831 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac B+R
Organizator:Rradius sp. z o.o
Adres: Lipowa 30 lok 104, 15-427 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:533338158
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49738
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.02-20-0047/20 - Rradius - inteligentny system do lokalizacji urządzeń radiowych w oparciu o układy FPGA i szybkie przetworniki RF.

Opis
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie prac B+R związanych z opracowaniem projektów oraz uruchomieniem prototypów 4 rodzajów płyt PCB o wysokim stopniu złożoności.
Przedmiot zamówienia
W zakresie przeprowadzenia prac B+R przedmiot zamówienia obejmuje zadania zdefiniowane jako:
1. Projekt i uruchomienie płyty PCB będącej głównym elementem dotyczącym analizy i przetwarzania w czasie rzeczywistym sygnałów RF. (płyta min. 18 warstw, co najmniej dwanaście niezależnych sekcji zasilania, układ FPGA o min. 400 wyprowadzeniach BGA, 3 przetworniki RF dedykowane dla częstotliwości > 6GHz).
2. Projekt i uruchomienie płyty PCB będącej głównym układem zarządzania energią oraz kontrolerem zasilania głównego oraz zapasowego (płyta min. 4 warstwy, MCU typu ARM, interfejsy CAN).
3. Projekt i uruchomienie płyty PCB będącej 6 torowym układem przełącznika niskomocowego toru radiowego RF (płyta min. 2 warstwy, sygnały o częstotliwości > 6GHz).
4. Projekt i uruchomienie płyty PCB będącej układem miksera toru radiowego RF (częstotliwości 20-60MHz) z synchronizacją fazy sygnału z możliwością łączenia płyt w sekcje składające się z > 4 płyt (płyta min. 2 warstwy, sygnały o częstotliwości > 6GHz).
5. Przeprowadzenie testów wykonanych układów pod kątem poprawności działania części cyfrowej oraz części analogowej, ze szczególnym uwzględnieniem torów RF pod kątem poziomu szumów, czułości i szerokości pasma.
6. Wsparcie przy integracji rozwiązania końcowego pod katem sprzętowym oraz programowym (firmware oraz software).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-28
Termin składania:2021-05-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranym w wyniku przeprowadzonej procedury Wykonawcom zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług (w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego).
Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
1. Nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego.
3. Zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcami, którzy zostaną wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
1. Wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia:
2. Wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
3. Wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
4. Zmiany istotnych regulacji prawnych;
5. Zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oczekiwane jest zgłoszenie się firmy, mającej w swoich zasobach kadrowych osobę legitymującą się potwierdzonym i popartym współpracą z przemysłem doświadczeniem w zakresie realizacji i uruchamiania skomplikowanych płyt PCB (min. 16 warstw z układami FPGA/MCU w obudowach BGA z co najmniej 400 wyprowadzeniami).
Szczegółowe wymagania względem kadry podwykonawcy podane są poniżej:
1. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat potwierdzonego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat przy realizacji projektów B+R w dziedzinie informatyki oraz elektroniki. Co najmniej 4 lata doświadczenia w projektowaniu i uruchamianiu płyt PCB (min. 16 warstw) dla szybkich technologii cyfrowych i analogowych o częstotliwościach sygnału > 6GHz.
2. Edukacja: wykształcenie kierunkowe z zakresu elektroniki i informatyki i co najmniej tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka lub elektroniki. Certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu zagadnień EMC.
3. Umiejętności:
Narzędzia:
o EDA: Altium Designer 21,
o IDE: Altera Quartus II, Xilinx ISE, Vivado, Eclipse, NetBeans, MS Visual Studio
o Systemy kontroli wersji: Git, SVN
o Wiedza i doświadczenie w obsłudze sprzętu Rohde & Schwarz: generatory sygnałowe, analizatory widmowe, mierniki mocy w.cz.
Programowanie sprzętowe oraz projektowanie PCB dla:
o Języki opisu sprzętu: VHDL, Verilog, AHDL
o Platformy ewaluacyjne: DE2-115, DE3-150, Arty, DE1-SoC, STM32-Nucleo, EFM32.
o FPGA: Cyclone IV, Cyclone V, Spartan III, Artix-7, Kintex-7.
o Procesory: NIOS II, ARM, ZYNQ, ATmega, EFM32, STM32.
o Doświadczenie z interfejsami: I2C, I2S, SPI, RS-232C, RS-422, RS-485, USB 3.0, Ethernet 1G.
Spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia weryfikowane będzie na podstawie dołączonego do oferty CV.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia, który w szczególności umożliwi realizację projektu w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego punkt w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zamówienia w przewidzianym okresie. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego punk w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający oczekuje przekazania przez Wykonawcę wszelkich praw do wykorzystania wyników prac wytworzonych w ramach zamówienia na dalszych etapach realizacji projektu. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie Strony ustalą na etapie podpisywania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. W takim wypadku Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
4. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-21
Data ostatniej zmiany
2021-05-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie. Zamawiający przyzna punkty od 0 do 10 na podstawie doświadczenia wskazanego w CV wg wzoru:
P = (Db/Dn) x 50 pkt
gdzie:
P - ilość punktów za doświadczenie danej osoby
Db - punkty badanej osoby w skali 0-10;
Dn - punkty najbardziej doświadczonej osoby w skali 0-10.
Waga kryterium: 70%
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium ceny oferty brutto - ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg wzoru:
P= (Cmin/Cb) x 50 pkt
gdzie:
P - liczba punktów za kryterium ceny
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb - cena badanej oferty
Waga kryterium: 30%.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Katarzyna Żywiec
tel.: 533338158
e-mail: katarzyna.zywiec@rradius.eu
Kod CPV:72000000-5
Numer dokumentu:2021-22957-49738
Źródło: Internet i własne
Załączniki: