Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac budowlanych
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Ostrołęka
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (29) 769- 49-23
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2583W Olszewka - Przystań, Nr 2542W Białobrzeg - Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przystań i drogi gminnej w msc. Przystań
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- podbudowa i nawierzchnia - jezdnia główna + utwardzone pobocze,
- oznakowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty w raz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 102 (SEKRETARIAT) do dnia 23.05.2018 r. do godz. 13.00 w kopercie opieczętowanej i zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Zapytanie ofertowe na: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2583W Olszewka - Przystań, Nr 2542W Białobrzeg - Bliższy -Białobrzeg Dalszy - Przystań i drogi gminnej w msc. Przystań"
7.Miejsce i termin złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, pokój nr 102 (SEKRETARIAT) do dnia 23.05.2018 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert:8.Termin otwarcia ofert: 23.05.2018 r. godz. 1310.
Termin składania:2018-05-23
Miejsce i termin realizacji:2.Termin realizacji zamówienia: 31.08.2018 r.
Wymagania:3.Okres rękojmi: 36 m-cy
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: Najniższa cena ofertowa (100%)
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :
-Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (należy dołączyć do oferty).
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21 www.zdp.ostroleka.pl e-mail: zdpo-ka@wp.pl
-Kosztorys ofertowy (należy dołączyć do oferty).
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Kontakt:9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Roman Czachowski tel. (29) 769- 49-23
Numer dokumentu:DT.252.III.34.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: