Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac budowlanych
Organizator:UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU CENTRUM EKSPLOATACJI I REMONTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SEKCJA REMONTÓW
Adres: ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 320 51 26
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
REMONT Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO,
MAGAZYNKU NA PARTERZE BUDYNKU ORAZ KORYTARZA OD STRONY WYBGÓW DLA ZWIERZĄT
W BUDYNKU B-1 - KATEDRY EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW i ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH,
PL. GRUNWALDZKI 45 WE WROCŁAWIU
1.2. Wykonanie prac budowlanych - w oparciu:
1.2.1. Opisu przedmiotu zamówienia - branża budowlana i elektryczna,
1.2.2. Branżowych przedmiarów robót,
1.3. Miejsce wykonania: budynek B-1, patio przy budynku pl. Grunwaldzki 45, we
Wrocławiu.
1.4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całego zamówienia samodzielnie bez
powierzania jego części podwykonawcom.
1.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
1.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia
umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin i miejsce składania ofert:
2.1. Oferty na piśmie z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy należy
złożyć w terminie do dnia 05.08 2022 r. do godz. 12:00 w Sekcji Remontów
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Ul. C. K. Norwida 25 pok. 135 lub skan
podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres e-mail: sekcja.remontow@upwr.edu.pl w
ww. terminie.
Termin składania:2022-08-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji:
- 7 tygodni od daty przekazania placu budowy (rozpoczęcie prac możliwe po podpisaniu umowy)
3.1. termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od daty przekazania placu budowy
Wymagania:ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł, w oparciu o art. 2 pkt. 1 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2.2. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania i terminu związania
ofertą oraz możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert informując o tym na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wymagania:
3.2. gwarancja na roboty budowlane: nie mniej niż 36 m-cy. licząc od daty odbioru
technicznego - końcowego (bez wad).
Strona 2 z 84. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
4.1.Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy:
sekcja.remontow@upwr.edu.pl.
4.2. Wizja lokalna: po uprzednim zgłoszeniu mailowym w uzgodnionym terminie z
użytkownikiem.
4.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 3
dni przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w pkt. 4.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający nie ma obowiązku
udzielenia wyjaśnień treści zapytania ofertowego oraz obowiązku przedłużania terminu
składania ofert.
5. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie
oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie
oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
3)
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie min. 3 lat w wykonywaniu robót w zakresie wskazanym w punkcie 1.2
niniejszego zapytania.
? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie
oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
6.1. Wyliczenie ceny ofertowej na podstawie załączonych wielobranżowych przedmiarów robót,
6.2. Wyliczone wartości kosztorysowe należy zestawić w tabeli zbiorczego zestawienia robót (ZZR)
wg załączonego wzoru.
6.3. Wyklucza się możliwość dodawania nowych pozycji do przedmiarów robót i tabeli zbiorczego
zestawienia robót.
Strona 3 z 8W przypadku, gdy w tabeli nie uwzględniono pewnych elementów dla ww. zadania -
uwidocznionych w dokumentach przekazanych Wykonawcy, a są one niezbędne dla wykonania
ww. zadania, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną to koszt tych elementów
powinien być przez Wykonawcę uwzględniony w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach
tabeli zbiorczego zestawienia robót-cen.
6.4. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto + podatek VAT = brutto, musi być podana
w złotych polskich,
6.5. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
7. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
7.1. kosztorysem powykonawczym na podstawie sprawdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru
wykonanych robót oraz czynników cenotwórczych podanych w ofercie,
7.2. na podstawie protokołu technicznego odbioru przedmiotu umowy (bez wad);
7.3. dokumentacji powykonawczej - protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji zgodności
wbudowanych materiałów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (jeśli dotyczy),
7.4. fakturowanie jedną fakturą końcową za wykonanie całego zadania, po dokonaniu odbioru
technicznego - bez wad.
8. Kryteria oceny i opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
8.1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania w niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie ww. prac
budowlanych.
8.2. Kryterium - cena 100%.
9. Unieważnienie postępowania
9.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, bądź Zamawiającego, czego
nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu
gospodarczego.
9.2 Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od zapytania lub jego unieważnienie bez
podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie.
Strona 4 z 810. Zamawiający odrzuci ofertę, dla każdego Zadania, jeżeli:
10.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
10.2. jej treści nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
10.3. zawiera rażąco niską cenne w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.4. zawiera błędy w obliczeni ceny, m. in. błędy w kalkulacji cenowej powodujące
odrzucenie oferty;
10.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania o udzielenie
zamówienia, m. in wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
11.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
11.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
11.3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów
uczestnictwa w postępowania Wykonawcom, a w szczególności zwrot kosztów przygotowana
oferty.
12. Informacje dodatkowe:
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany
terminu wykonania umowy niezależnej od Stron,
12.2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.
12.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia;
b) informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji prac i ewentualnych
nieprawidłowościach związanych z ich realizacją,
12.4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia do:
a) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za przekazany plac budowy i za wyrządzone
na nim szkody,
b) w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które
odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej
naprawienia na własny koszt lub zapłatę stosownego odszkodowania.
12.5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz posiada ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
Strona 5 z 813. Oferta powinna zawierać:
13.1. formularz ofertowy wraz z:
o szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie przedmiarów
robót stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
o Tabelaryczne zestawienie wartości robót.
Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą zgodną z formułą kalkulacji kosztorysowej
szczegółowej na zasadach określonych w ,,Środowiskowych metodach kosztorysowych"
opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego.
13.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
13.3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę
podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika
uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli
takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych ogólnie dostępnych baz m.in.
CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) pełnomocnictwo rodzajowe do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego - (w przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi
być ona poświadczona notarialnie).
14. Opis sposobu przygotowania oferty :
14.1. oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim,
14.2. powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy,
14.3. posiadać datę przygotowania,
14.4. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, Regon,
14.5. oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem
wraz z imienną pieczątką podpisującego,
14.6. treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Uwagi:15. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Zamawiający, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że:
Strona 6 z 8o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania
zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako
administrator danych;
o Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych można
się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp,
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp" - w odniesieniu do umów zawartych zgodnie z przepisami tej ustawy; ponadto dane
osobowe przekazane w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać
przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy - dotyczy
umów zawartych na podstawie ustawy Pzp; okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie
publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przechowywane
będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze
środków pochodzących z UE;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kod CPV:45000000-7, 45111300-1, 45320000-6, 45310000-3, 45410000-4
Numer dokumentu:I0G00CER. 272. 23 .2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: