Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych
Organizator:URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrołęcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 29 643 2000, tel. 296432077
Opis:wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka w ramach zadań pn.: ,,Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz ,,Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń". Zadanie realizowane będzie w ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022" oraz środków powiatu ostrołęckiego w ramach zadania ,,STRAŻNICE OSP-2022".
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń oraz modernizacja holu wejściowego w budynku OSP Kamianka.
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Lokalizacja obiektu: Budynek OSP Kamianka 47, 07-411 Rzekuń
2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty w pomieszczeniach holu wejściowego, korytarza wraz z klatką schodową w budynku OSP w Kamiance:
1) Hol wejściowy o powierzchni około 55 m2:
Prace rozbiórkowe:
- oczyszczenie ścian, usunięcie starych powłok malarskich,
- demontaż lamp oświetleniowych, prace przygotowawcze:
- uzupełnienie i szpachlowanie ubytków tynkarskich,
- usunięcie ewentualnych kolizji,
- minimum dwukrotne gruntowanie ścian,
- wykonanie podkonstrukcji sufitu podwieszonego prace budowlane:
- zabudowy płytą g-k sufitu,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych, prace wykończeniowe:
- montaż istniejących lamp oświetleniowych,
- minimum dwukrotne malowanie ścian matową farbą lateksową,
- utylizacja.
2) Korytarz wraz ze schodami o powierzchni około 65m2: prace rozbiórkowe:
- demontaż ościeżnic i drzwi - 3 szt.,
- rozbiórka okładziny podłogowej,
- usunięcie starych powłok malarskich, oczyszczenie, odtłuszczenie ścian,
- usunięcie starego obarierowania schodów, oraz innych elementów stalowych, prace przygotowawcze:
- wyrównanie posadzki,
- uzupełnienie i szpachlowanie ubytków tynkarskich,
- minimum dwukrotne gruntowanie ścian,
- powiększenie otworów drzwiowych, prace budowlane:
- przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż drzwi, zabezpieczenie narożników ścian
prace wykończeniowe:
- dostawa i ułożenie płytek gresowych w kolorze jasnoszarym gat. I (korytarz i schody),
- montaż istniejących lamp oświetleniowych,
- minimum dwukrotne malowanie ścian matową farbą lateksową,
- montaż drzwi płytowych bezprzylgowych w kolorze antracyt wraz z ościeżnicami regulowanymi,
- dostawa i montaż nowoczesnej balustrady stalowej w kolorze czarnym o wys. 1,1m,
- utylizacja.
Zakup i dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia są po stronie Wykonawcy. Płytki podłogowe wymagane w gatunku I. Podane wartości liczbowe służą jedynie pomocniczo do szacowania oferty.
2.3. Obowiązki stron:
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
o udzjelenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót;
o przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do robót proponowanych materiałów;
o poniesienia odpowiedzialności za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
o dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
o wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, wytycznymi Zamawiającego z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
o przeprowadzenia wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń do 30.09.2022 r. godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Remont pomieszczeń w OSP Kamianka, oraz modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń"
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07- 411 Rzekuń pok. 103 30.09.2022 r. godz. 10:15.
Termin składania:2022-09-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 25.11.2022 r.
Wymagania:Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Warunki płatności: Po przedłożeniu faktury/rachunku, 30 dni roboczych, przelewem na konto bankowe.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
1 nazwa wykonawcy,
2 adres wykonawcy,
3 NIP/Regon,
4 nr rachunku bankowego,
5 wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:___________________________________
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr FPZ.271.1.73.2022 z dnia 21.09.2022 r. na wykonie zadania publicznego pn.: ,,Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz ,,Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń".
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Kuklińska-Tworek - tel. 296432077
Numer dokumentu:FPZ.271.1.73.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: