Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23645416 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji
Organizator:Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji na terenie miasta Poznania.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres oferty@zdrn.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania tj. ,,RITS- wideodetekcja 2022,", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2022 r godz. 14:00.
Otwarcie ofert:Analiza ofert odbędzie się w dniu 04.08.2022
Termin składania:2022-08-03
Miejsce i termin realizacji:III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku,
Wymagania:- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu oraz czasów reakcji wymaganych w zał. nr 1, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia.
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie sumy wszystkich cen cząstkowych zawartych w kosztorysie ofertowym (do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę za całość.
3. Ostateczne wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierającego wszystkie wykonane i zaakceptowane przez Zleceniodawcę prace. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
4. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie niższym niż 1 kV,
- Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać przynajmniej 4-letnie doświadczenie przy naprawach lub serwisowaniu instalacji sygnalizacji świetlnych na przynajmniej 150 obiektach. Do oferty należy dołączyć stosowne referencje pod rygorem odrzucenia oferty (firmy, które świadczyły usługi w tym zakresie dla ZDM Poznań bez zastrzeżeń, są zwolnione z przedstawienia referencji).
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
5. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:RITS.342.16.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: