Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac konserwacyjnych krzyży oraz ogrodzenia
Organizator:Wydział Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Adres: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 26 72 183
E-mail:
Opis:,,Wykonanie prac konserwacyjnych krzyży oraz ogrodzenia Kwatery Wojennej - Cmentarz Żołnierzy
1914 - 1917 i 1939 r. zlokalizowanej na terenie cmentarza parafialnego przy Ul. Denkowskiej".
Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac konserwacyjnych krzyży oraz ogrodzenia Kwatery
Wojennej - Cmentarz Żołnierzy 1914 - 1917 i 1939 r. zlokalizowanej na terenie cmentarza
parafialnego przy Ul. Denkowskiej".
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określono w załączniku nr 1 do ogłoszenia:
Warunki techniczne realizacji zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Wykonanie prac konserwacyjnych
krzyży oraz ogrodzenia Kwatery Wojennej - Cmentarz Żołnierzy 1914 - 1917 i 1939 r. zlokalizowanej
na terenie cmentarza parafialnego przy Ul. Denkowskiej" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - tymczasowo przeniesionym do budynku Hali Sportowo -
Widowiskowej przy Ul. Świętokrzyskiej 11 - do 05 września 2022 r. do godz. 10 00 lub przesłać na
adres: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Ekologii i Infrastruktury, Ul. Jana
Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Otwarcie ofert:Negocjacje cenowe w dół z potencjalnymi oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w pokoju nr 2/17 Urzędu Miasta w dniu 05 września 2022 r. o godz. 11 30 .
Termin składania:2022-09-05
Miejsce i termin realizacji:II.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin zakończenia prac ustala się na 30 października 2022 roku.
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wszelkie uprawnienia do wykonywania określonej działalności (mają zarejestrowaną
działalność gospodarczą);
2. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji
miejsc pamięci narodowej o wartości min. 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
3. dysponują urządzeniami i sprzętem posiadającymi atesty: dopuszczające do użytkowania
i posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków należy załączyć referencje lub inne dokumenty
potwierdzające realizacje podobnego przedmiotu zamówienia oraz wykaz realizowanych prac, o których
mowa w pkt. 2 powyżej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi według formuły: "spełnia-nie spełnia"
IV. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie, z którego wynika umocowanie danej osoby.
Oferta musi zawierać następujące elementy i dokumenty:
1. nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej z ramienia Wykonawcy;
2. wypełniony formularz cenowy zawierający ofertę cenową stanowiący załącznik nr 2;
3. wykaz sprzętu, który Oferent zamierza wykorzystać do realizacji zadania;
4. aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(ewentualnie inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy);
5. termin ważności oferty;
6. referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, wykaz usług.
V. KRYTERIUM OCENY OFERT JEST CENA
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie: Cena oferty -100%
Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji telefonicznych, stąd proszę wskazać z imienia
i nazwiska upoważnioną osobę jako przedstawiciela Wykonawcy do możliwości prowadzenia
negocjacji cenowych wraz z podaniem numeru telefonu.
Pouczenie:
Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 130.000,00 zł netto.
Oferty będą podlegały negocjacjom w zakresie ceny (w dół).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy
najkorzystniejsza oferta cenowa przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kontakt:VI. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI :
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Pani Dagmara Kacuga - inspektor Referatu Ekologii Wydziału Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, numer tel. 41 26 72 183,
adres e-mail: kacuga.dagmara@um.ostrowiec.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: