Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18138379 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac naprawczych instalacji elektrycznej
Organizator:Zarząd Mienia m.st. Warszawy Jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Adres: ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 836-94-02, 22 836 81 03, 22 877 15 86
E-mail:
Opis:wykonanie prac naprawczych instalacji elektrycznej w budynku biurowym ,,Lipsk"przy ul Myśliborskiej 53 w Warszawie zarządzanego przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy i ilościowy prac do wykonania obejmuje - Przedmiar robót Zamawiający dołącza do niniejszego zapytania następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy
- Przedmiar robót
- Wzór Umowy
Specyfikacja:Dokumentacja do wglądu znajduję się w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 13.00 W siedzibie Zarządu Mienia m.st Warszawy przy ul. Jana Kazimierza 62 pok. 401 (IV piętro sekretariat).
Termin składania:2019-10-18
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania Umowy.
Wymagania:Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który sporządzi ofertę zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności:
o w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej 3 zamówienia o analogicznym charakterze (tj. zakresie i wartości) do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym
o dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o prowadzący roboty pod nadzorem osoby posiadającej świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji, zaświadczenie o członkostwie we właściwej PIIB, którego kopie należy przedłożyć razem z ofertą.
o złoży wymagane dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym,
o akceptuje warunki umowy określone w załączniku nr 3,
o wyraża zgodę na związanie ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert,
o jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz posiada nadany numer identyfikacji podatkowej
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zawierającej: formularz ofertowy, zgodny z przedmiarem robót, kopie dokumentów wyszczególnionych w opisie warunków udziału w postępowaniu
2. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Ponadto oferta winna zawierać oświadczenie własne o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w stosunku do ZUS oraz z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy.
4. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane.
Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty: otrzymane po wymaganym terminie, niekompletne łub niespełniające warunków określonych niniejszym zapytaniem. Oferty takie zostaną odrzucone. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień łub dodatkowych informacji w toku oceny i badania ofert oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
VII. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty za pomocą wiadomości przesłanych na wskazane adresy email oraz za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Zarządu Mienia m.st. Warszawy.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwość Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonym przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania w całości łub części, na każdym etapie bez podania przyczyn, Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia
b) przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art 70' Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Pan Zbigniew Kawicki (w godz. 8 -16.00, w dniach od poniedziałku do piątku) nr telefonu kontaktowego (22) 836-94-02
Numer dokumentu:ZMW/UM/nr. 50/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: