Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac pod klucz branż automatyki i elektryki
Organizator:Krajowa Spółka Cukrową S.A., Oddział ,,Cukrownia Malbork" w Malborku
Adres: Generała Władysława Sikorskiego 51, 82-200 Malbork
Województwo / powiat: pomorskie, pow. malborski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Wykonanie prac pod klucz branż automatyki i elektryki
pt. ,,Modernizacja procesu sterowania Linią Oceny Surowca" w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ,,Cukrownia Malbork" w Malborku, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia Malbork" w Malborku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert:4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia Malbork" w Malborku, w dniu 01.02.2022 r. o godz. 08:00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
Termin składania:2022-01-31
Miejsce i termin realizacji:6.1. Prace objęte przedmiotem postępowania zostaną wykonane w Oddziale ,,Cukrownia Malbork" w Malborku.
6.2. Realizacja całości prac objętych przedmiotem postępowania nastąpi w terminie:
a) uruchomienie na sucho: od 20 do 30 czerwca 2022 r.
b) uruchomienie na mediach technologicznych od 01 sierpnia do 15 sierpnia 2022 r.
Wymagania:3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14:00.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 120 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
2
7.2. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
7.3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,
7.4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
7.5. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
7.6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.8. prezentację składników cenotwórczych zawierającą rozbicie cenowe na poszczególne procesy/zakresy dostaw,
7.9. harmonogram realizacji poszczególnych procesów/dostaw, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 6.2. niniejszego Ogłoszenia,
7.10. opis techniczny oferowanego zakresu robót (aspekt techniczno-organizacyjny),
7.11. specyfikację oferowanych urządzeń i instalacji (z podanymi pełnymi kodami zamówieniowymi),
7.12. specyfikację ewentualnych podwykonawców przewidzianych do realizacji zadania,
7.13. referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji prac branży automatyki i elektrycznej w przemyśle cukrowniczym w okresie ostatnich 10 lat.
8. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.
8.3. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
8.4. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
8.5. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
8.6. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7. niniejszego Ogłoszenia.
8.8. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7. niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.
8.9. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferenci nie mogą dokonać wyłączenia części zakresu prac ujętych w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
8.10. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.11. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
3
8.12. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.13. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone w pieniądzu [PLN], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać wynagrodzenie w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego, a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w kwocie netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym także koszty materiałów i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, rozładunku, nadzoru, ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności płatnych przez Oferenta itp.). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przyjmuje, iż wiążącym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite ryczałtowe netto wyrażone słownie.
8.14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do sekretariatu w Malborku ul. Sikorskiego 51 z napisem:
,,NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA - Modernizacja procesu sterowania Linią Oceny Surowca".
8.15. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
8.16. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
9. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
9.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
10.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 26.01.2022 roku, do godziny 14:00 na adres e-mail: krzysztof.malewski@polski-cukier.pl; stanislaw.ziniewicz@polski-cukier.pl.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
10.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
10.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
4
10.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt. 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
10.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
11.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
11.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić do dnia 03-04.02.2022 r., szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
11.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w
terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
11.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt. 7. pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
11.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.
12.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
12.4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
5

12.7. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
12.8. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
12.9. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w celu dokładnego zapoznania się z miejscem wykonania prac, w tym z panującymi tam regionalnymi, miejscowymi i okresowymi warunkami, a szczególnie odnośnie do przestrzeni koniecznych dla urządzenia miejsca wykonywania prac, miejsc składowania i miejsc pracy, z możliwościami dojazdu, z przyłączaniem do sieci wodnej i elektrycznej, pomieszczeniami socjalnymi itp., tak samo jak i z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z zakładowych interesów. Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać z wytypowanym do kontaktów przedstawicielem Organizatora, o którym mowa w pkt. 10.1. niniejszego Ogłoszenia.
12.10. Dokumentacja (w wersji elektronicznej) ze szczegółowym wykazem prac oraz wymagań będzie dostępna dla Oferentów u osoby upoważnionej do kontaktów z Oferentami, wskazanej w pkt. 10.1. niniejszego Ogłoszenia. Przed uzyskaniem dokumentacji Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent jest zwolniony z obowiązku ponownego składania przedmiotowego oświadczenia przy składaniu oferty.
12.11. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY 13.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku: 13.1.1. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy - w wysokości nie mniej niż 1% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia, 13.1.2. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia, 13.1.3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości nie mniej niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego, Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji. 13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 13.3. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów przewidziane w umowie z klauzulą ,,bez zastrzeżeń". Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu. 13.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 13.5. Język umowy polski i właściwe prawo polskie. 13.6. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu. 13.7. Sposób i terminy płatności wynagrodzenia powiązane będą ściśle z ustalonym harmonogramem realizacji inwestycji oraz okresem rozliczeniowym Zamawiającego (rokiem obrotowym), który trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty Wykonawcy zaliczki.
13.8. Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcami będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie tych umów oraz do przekazania Zamawiającemu kopii zawartych umów.
13.9. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór robót od podwykonawców i dostawców. W odbiorach może brać udział Zamawiający, który będzie informowany o ich terminie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. 13.10. Wykonawca będzie miał obowiązek składać Zamawiającemu dowody uiszczenia wynagrodzeń podwykonawcom. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać bieżące płatności. 13.11. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców. 13.12. Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia w formie kaucji albo gwarancji bankowej, bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, obowiązującej przez cały okres gwarancji na kwotę nie mniej niż 5% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w Umowie. 13.13. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu postępowania. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
13.16. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z wiedzą, normami budowlanymi, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną starannością z wykorzystaniem materiałów właściwych dla tych celów, Polskimi normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej. 13.17. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności zgodnie z wymaganiami i obostrzeniami obowiązującymi na terenie Oddziału ,,Cukrownia Malbork". Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie. 13.18. Wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia administracyjne wymagane polskimi przepisami prawa związane z realizacją przedmiotu umowy będą obowiązkiem Wykonawcy. Dotyczy to również odbiorów powykonawczych i odbiorów UDT. 13.19. Zastosowane wyposażenie i urządzenia do prac montażowych muszą być zgodne z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i wytycznymi obowiązującymi w prawie budowlanym. 13.20. Zamawiający wymaga, aby miejsce wykonywania przedmiotu umowy zostało odpowiednio wydzielone i oznaczone. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie. 13.21. Wykonawca będzie mógł korzystać z przyłączy wodnych i elektrycznych Zamawiającego po uprzednim ustaleniu miejsc podłączenia oraz warunków rozliczenia. 13.22. Utylizacja zbędnych materiałów powstałych w trakcie prac zgodnie z przepisami prawa pozostaje po stronie Wykonawcy.
Uwagi:13.14. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: ,,RODO"). 13.15. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.
Kontakt:10.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest:
a) Stanisław Ziniewicz e-mail: stanislaw.ziniewicz@polski-cukier.pl;
b) Krzysztof Malewski e-mail: krzysztof.malewski@polski-cukier.pl;
c) Adam Galas e-mail: adam.galas@polski-cukier.pl;
d) Tomasz Molenda e-mail: tomasz.molenda@polski-cukier.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: