Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac projektowych
Organizator:Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A w Bukownie
Adres: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
Województwo / powiat: małopolskie, pow. olkuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48(32) 295 51 00 fax: +48(32) 295 50 00
E-mail:
Strona www:https://zakupy.zghboleslaw.pl
Opis:Wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa wiaty do magazynowania
pyłów stalowniczych dostarczanych w opakowaniach typu big-bag w ZGH Bolesław S.A."
Zakres prac do wykonania:
A. Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
B. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi Inwestora:
1. Wiata zlokalizowana na terenie ZGH Bolesław S.A. na dz. ew. nr 215/81
(załącznik nr 1 - mapa z przewidywaną lokalizacją Wiaty);
2. Wymiary Wiaty: 78m x 18m;
3. Wysokość przestrzeni magazynowej 5m;
4. Technologia budowy Wiaty: konstrukcja stalowa posadowiona na fundamentach;
5. Trzy ściany zewnętrzne Wiaty wypełnione, jedna ściana zewnętrzna otwarta;
6. Rodzaj wypełnienia ścian: blacha trapezowa, kolorystyka w podobieństwie sąsiedniej
zabudowy wg. palety RAL;
7. Rodzaj posadzki wewnątrz Wiaty: beton w wykonaniu przemysłowym;
8. Przewidywane obciążenie na 1m2 posadzki betonowej: 5Mg/1m2;
9. Rodzaj podłoża na zewnątrz Wiaty - kostka brukowa w wykonaniu przemysłowym
grubość (100 mm);
10. Skomunikowanie Wiaty z istniejącą siecią dróg poprzez istniejący betonowy plac
manewrowy;
11. Nie przewiduje się wyposażania Wiaty w bramy wjazdowe;
12. Zasilanie elektryczne Wiaty realizowane będzie z rozdzielnicy technologicznej ROS11
znajdującej się w Stycznikowni P6. Linie kablową zaprojektować z wykorzystaniem
istniejących estakad i przepustu kablowego pod drogą (od strony zachodniej);
13. Instalacje na zewnątrz Wiaty: instalacja odgromowa, odwodnienie, oświetlenie;
14. Instalacje wewnątrz Wiaty: instalacja elektryczna, oświetlenie.
C. Wykonanie branżowych projektów wykonawczych w zakresie:
C1. Branża budowlana:
1. Projekt fundamentów Wiaty;
2. Projekt płyty posadzki;
3. Projekt konstrukcji stalowej nośnej Wiaty z zabezpieczeniem antykorozyjnym
właściwym dla środowiska C5-I, zgodnie z PN-EN ISO 12944-5;
4. Projekt lekkiej obudowy ścian Wiaty z zabezpieczeniem antykorozyjnym właściwym
dla kategorii środowiska co najmniej C4;
5. Projekt lekkiej obudowy i pokrycia dachu Wiaty z naświetlami i zabezpieczeniem
antykorozyjnym właściwym dla kategorii środowiska co najmniej C4;
6. Projekt przebudowy układu drogowego oraz najazdów i chodników;
7. Projekt kanalizacji deszczowej zewnętrznej;
8. Projekt odwodnienia dachu Wiaty.
C2. Branża elektryczna:
1. Projekt instalacji zasilania elektrycznego Wiaty. Zasilanie elektryczne Wiaty
realizowane będzie z rozdzielnicy technologicznej ROS11 znajdującej się w
Stycznikowni P6. Linie kablową zaprojektować z wykorzystaniem istniejących estakad
i przepustu kablowego pod drogą (od strony zachodniej);
2. Projekt siłowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wewnątrz Wiaty. Wiata
powinna być wyposażona w trójfazową instalację elektryczną do zasilania instalacji
oświetleniowej (o mocy wyliczonej przez projektanta) i zasilania trójfazowej
rozdzielnicy obiektowej 230/400VAC o mocy 12kW. Rozdzielnica obiektowa
powinna umożliwiać podłączenie trzech przenośnych jednofazowych odbiorników
energii elektrycznej 16A i trzech odbiorników trójfazowych (dwóch trójfazowych 16A
i jednego 32A);
3. Projekt instalacji oświetlenia zewnętrznego;
4. Projekt instalacji uziemiającej i odgromowej Wiaty.
D. Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę.
E. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.
UWAGI OGÓLNE:
1. W zakresie Wykonawcy projektu sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i geologicznej;
2. Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia;
3. Dokumentacja techniczna do przekazania w formacie obowiązującym u Zamawiającego
tj: 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym w formatach (dwg, word, pdf);
4. Zamawiający zastrzega sobie dowolność przy wyborze oferty;
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;
6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym jest dokonanie wizji lokalnej na
obiekcie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
7. Blacha stalowa dachowa, elewacyjna, obróbki blacharskie o zabezpieczeniu antykorozyjnym
odpowiadającym kategorii korozyjności środowiska co najmniej C4.
Warunki które winny być spełnione przez Wykonawców:
a. Wykonawca winien prowadzić działalność gospodarczą nie krócej niż 5 pełnych lat
obrachunkowych;
b. Wykonawca dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (oc) z tytułu
nienależytego wykonywania umów oraz w zakresie odpowiedzialności za produkt z sumą
gwarancyjną nie niższą niż oferowana cena za przedmiot zamówienia za każde zdarzenie;
c. Lista referencyjna wraz z załączonymi referencjami prac co najmniej z okresu ostatnich 5 lat.
Referencje lub ich kopie wystawione przez Inwestora/Użytkownika na stosownym papierze
firmowym powinny potwierdzać dobre wykonanie prac oraz brak zastrzeżeń do realizacji.
Wymagana wizja lokalna po uprzednim umówieniu telefonicznym w Dz. Inwestycji i Remontów Huty.
tel. (32) 295 5571, (32) 295 5700, (32) 295 5508.
Specyfikacja:Mapa jest dostępna w wersji elektronicznej. Dostęp do mapy umożliwiony zostanie wyłącznie drogą
internetową po przesłaniu Prowadzącemu postępowanie na adres: mzurowski@zghboleslaw.pl
Załącznika nr 5 - Oświadczenie o zachowaniu zasad poufności.
Miejsce i termin składania ofert: termin złożenia ofert: 10.11.2017 r. godz. 11.00
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w ZGH ,,Bolesław" S.A. w Bukownie (adres
platformy zakupowej https://zakupy.zghboleslaw.pl) .
Termin składania:2017-11-10
Miejsce i termin realizacji:miejsce świadczenia: ZGH ,,BOLESŁAW" S.A. - Recykling 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37;
termin wykonania zamówienia: do II kwartał 2018 r.
Wymagania:gwarancja : co najmniej 36 miesięcy.
warunki płatności - przelew 60 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury.
sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagana przy odbiorze: zgodnie z umową
Kryteria oceny ofert :
? cena - 70%
? termin wykonania prac - 15%
? doświadczenie i referencje - 15%
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia oferty jest przedstawienie wypełnionych formularzy ofertowych
stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, które należy przedstawić w Systemie Wspierania Zakupów
w ZGH ,,Bolesław" S.A w plikach PDF.
Do oferty należy dołączyć - w plikach PDF:
1. Wypełniony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Wypełniony załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych zadań;
3. Wypełniony i zaparafowany załącznik nr 3 - Wzór umowy;
4. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - załącznik nr 4;
5. Odpis aktualny z KRS lub aktualny wyciąg z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą);
6. Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac;
7. Dokumenty przedstawiające technologię i organizację robót, w tym metodę i rodzaj wykonywanej
obróbki strumieniowo - ściernej;
8. Referencje.
*przed umieszczeniem dokumentów na Platformie Zakupowej sugerujemy spakować je do jednego pliku PDF
(Plik prosimy opisać jako oferta firmy ...)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert;
- swobodnego wyboru ofert;
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami;
- unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn;
- zmiany treści zapytania ofertowego - nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
Postępowanie nie jest jawne.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:
Dział Inwestycji i Remontów Huty
mgr inż. Jacek Ryszka tel.: (32) 295 5571
mgr inż. Kazimierz Barzycki tel.: (32) 295 5700
mgr inż. Dariusz Mrówka tel.: (32) 295 5508
Informacji w sprawach formalnych udziela:
Dział Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji
mgr inż. Michał Żurowski
tel. 032 295-55-86 ( mail : mzurowski@zghboleslaw.pl )
Numer dokumentu:ZP/125/10/2017, ZP/125/10/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: