Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac remontowych
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach
Adres: ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:586811002
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. remont klatki schodowej poprzez zmycie starych tynków na ścianach i sufitach, malowanie sufitów -położenie powłoki malarskiej metodą natryskową na ścianach, wymiana balustrad na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, położenie płytek podłogowych na stopniach schodowych i spocznikach, wymiana drzwi do piwnicy, wymiana pionów CO i grzejników na klatce schodowej,
2. modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej poprzez zamontowanie oświetlenia
z czujkami ruchu,
3. wyburzenie pomieszczeń gospodarczych ze względu na ich zły stan techniczny, które aktualnie nie są użytkowane przez mieszkańców,
4. zagospodarowanie części terenu posesji po rozbiórce pomieszczeń gospodarczych poprzez stworzenie utwardzonego placu dla potrzeb parkowania samochodów dla mieszkańców budynku,
5. wykonanie zadaszonej altany śmietnikowej.
Cel zamówienia
Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacji Centrum Kartuz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
1. remont klatki schodowej poprzez zmycie starych tynków na ścianach i sufitach, malowanie sufitów -położenie powłoki malarskiej metodą natryskową na ścianach, wymiana balustrad na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, położenie płytek podłogowych na stopniach schodowych i spocznikach, wymiana drzwi do piwnicy, wymiana pionów CO i grzejników na klatce schodowej,
2. modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej poprzez zamontowanie oświetlenia
z czujkami ruchu,
3. wyburzenie pomieszczeń gospodarczych ze względu na ich zły stan techniczny, które aktualnie nie są użytkowane przez mieszkańców,
4. zagospodarowanie części terenu posesji po rozbiórce pomieszczeń gospodarczych poprzez stworzenie utwardzonego placu dla potrzeb parkowania samochodów dla mieszkańców budynku,
5. wykonanie zadaszonej altany śmietnikowej.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres zarządcy Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach, ul. PCK 1 83-300 Kartuzy.
Termin składania:2018-10-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Kartuzy
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.12.2018r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2016 r., poz. 65);
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) wykonawca nie może być powiązany ani osobowo ani kapitałowo z zamawiającym,
b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane
osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby
bezstronne i obiektywne.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: 100% najniższa cena
Sposób przyznawania punktacji: Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cen
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA KARTUZY
Adres
gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
pomorskie , kartuski
Numer telefonu
58 694 52 00
Fax
58 694 51 35
NIP
5890010583
Tytuł projektu
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz
Numer projektu
RPPM.08.01.01-22-0008/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Stefan Bychowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
586811002
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1141259, 1/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: