Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac remontowych
Organizator:Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu
Adres: ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:(56) 654 70 68 wew.230,253 / Fax (56) 652 96 19
E-mail:
Opis:Wykonanie prac remontowych, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania hydrantu ppoż. w budynku nr 6 KPWK OHP przy Ul. Poznańskiej 11/13, 87-100 Toruń.
2. Opis przedmiotu Zamówienia
2.1. Zapytanie ofertowe obejmuje prace remontowe, których wykonanie jest konieczne do zapewnienia prawidłowego działania hydrantu ppoż. w budynku nr 6 w Toruniu przy Ul. Poznańskiej 11/13, 87-100 Toruń. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z opinią techniczną i przedmiarem robót opracowanym przez firmę Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Wentylacja Inżynieria Sanitarna Agnieszka Ottka z siedzibą w Toruniu, Ul. Rakowicza lc/40 stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.2. Wykonawca powinien wykonać także niezbędne roboty towarzyszące i czynności formalnoprawne umożliwiające przekazanie instalacji do eksploatacji - między innymi odbiory techniczne a także sporządzić dokumentacje powykonawczą.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności obejmującym roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 21000,00 zł
2.5. Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy na terenie prowadzonych robót budowlanych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których mowa powyżej na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia.
2.6. Nad pracami remontowymi będzie pełniony nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Miejsce i termin składania ofert: b. Miejscem składania ofert jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu (ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń). Ofertę można także przesłać na numer faxu (056) 652 96 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego kujawsko-pomorska@ohp.pl
c. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 29.07.2022 r. o godz. 11:00. Pod uwagę brana jest data i godz. wpływu oferty.
Otwarcie ofert:d. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2022 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego i będzie miało charakter jawny.
Termin składania:2022-07-29
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji:
Planowany termin prowadzenia prac do dnia podpisania umowy do 15.09.2022 r.
Wymagania:2.3. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia gwarancji dobrej jakości minimum 48 miesięcy oraz rękojmi.
4. Istotne warunki zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca składa oświadczenie, że posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
b. posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej
21000,00 zł obejmujące roboty budowlane będące przedmiotem zapytania ofertowego. Wykonawca składa kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
c. posiadają wiedzę i doświadczenie:
wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi udokumentować realizację co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, o wartości co najmniej 21000,00 zł brutto, obejmująca zakres prac remontowych, których przedmiotem jest niniejsze zapytanie ofertowe. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Wykonawca załączy dowody z których wprost wynika, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
d. wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Sposób przygotowania i składania ofert:
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej,
b. Załącznik nr 4 -wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej jednej roboty budowlanej) zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 21.000,00 zł brutto (referencje, protokoły odbioru robót), że roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
c. Kopię polisy OC obejmującej zakres prowadzonej działalności na kwotę co najmniej
21000,00 zł obejmującej prace remontowe będące przedmiotem zapytania ofertowego potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
d. Zaparafowany wzór umowy -Załącznik nr 6.
e. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę - Załącznik nr 8.
7. Kryteria oceny ofert:
o cena oferty brutto - 80 %
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie: http://kujawsko-pomorsl<a-bip.ohp.pl w zakładce Napytania ofertowe> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.
Kontakt:9. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Magdalena Kak, Jarosław Guttfeld Tel./fax: 56-6547068 wew.230, wew. 253
Numer dokumentu:ADM.273.62.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: