Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac remontowych w obrębie wejścia frontowego i tylnego
Organizator:Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Adres: ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 81 452 23 00
E-mail:
Opis:wykonanie prac remontowych w obrębie wejścia frontowego i tylnego do budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sądowej 5 wraz z robotami towarzyszącymi.
1. Szczegółowy opis zakresu usługi i wzór oferty zawierają załączniki:
a) nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
b) nr 2 - dokumentacja projektowa remontu,
c) nr 3 - formularz oferty,
d) nr 4 - przedmiar robót, stanowiący jedynie materiał pomocniczy,
e) nr 5 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
f) nr 6 - decyzja Konserwatora Zabytków
g) nr 7 - projekt umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin złożenia oferty cenowej - dnia 12.09.2018 r. do godziny 12.00.
8. Oferty prosimy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin - Biuro podawcze na sali obsługi - parter stanowisko nr 23 lub elektronicznie na adres email: iln.ias.lublin@mf.gov.pl.
Otwarcie ofert:9. Otwarcie ofert 12.09.2018 r.godz. 12.15 w pokoju nr A316.
Termin składania:2018-09-12
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania do: 20.12.2018 r.
Wymagania:3. Warunki udziału: w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
4. Wymagana gwarancja na wykonane roboty min. 2 lata.
5. Kryteria oceny:
1) cena oferty - 80% ( max. 80 punktów)
2) długość okresu gwarancji (min. 2 lata) - 20% ( max. 20 punktów)
- 2 lata - 0 punktów
- 3 lata - 5 punktów
- 4 lata - 10 punktów
- 5 lat - 20 punktów
6. Oferta cenowa powinna zawierać: wypełniony załącznik nr 3 - Formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy (kalkulacja ceny).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: