Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-19
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DOTYCZĄCEJ PROJEKTU MASZYNY DO KALIBRACJI GRUBOŚCI
Organizator:PROFILEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
Adres: Orchów 28a, 98-100 Łask
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łaski
Państwo: Polska
Telefon / fax:601 353 032
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:(2/2020/ZAP) WYKONANIE PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DOTYCZĄCEJ PROJEKTU MASZYNY DO KALIBRACJI GRUBOŚCI PŁYT Z TECHNICZNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej dotyczącej projektu maszyny do kalibracji grubości płyt z technicznych tworzyw sztucznych składającej się z 4 zadań.
Cel zamówienia
Zakup usługi dotyczącej projektu maszyny do kalibracji grubości płyt z technicznych tworzyw sztucznych
Przedmiot zamówienia
Przygotowanie projektu maszyny do kalibracji grubości płyt z technicznych tworzyw sztucznych o poniższych założeniach (parametrach technicznych):
1. szerokość kalibracji płyt 2.200 mm
2. grubość kalibrowanej płyty 3÷250 mm
3. długość kalibrowanego detalu minimum 250 mm
4. wysokość stołu 1.100 mm
5. prędkość posuwu 6÷36m/min
Zakres obejmuje następujące zadania:
ZADANIE 1. Dobór cech wytrzymałościowych materiałów dla maszyny do kalibracji grubości płyt uwzględniający wymagania sztywności konstrukcji i dokładności obróbki powierzchni.
Zadanie będzie obejmowało m.in.
a. Badania wymagań użytkowników końcowych płyt (min. 2 podmioty) potwierdzone omówieniem wyników
b. Określenie podstawowych parametrów konstrukcyjnych maszyny do kalibracji, a w szczególności prędkości skrawania głowicy i wymaganych sił w zaciskach hydraulicznych, stabilizujących głowicę względem materiału obrabianego przemieszczającego się wraz ze stołem.
c. Przeprowadzenie optymalizacji doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych ruchomej ramy z głowicą skrawającą.
d. Opracowanie wstępnych modeli bryłowych głównych zespołów maszyny, które mają wpływ na jej gabaryt i parametry techniczne wymagane do kalibracji grubości płyt z tworzyw sztucznych. Przeprowadzenie wirtualnego badania na modelach 3D w celu przeprowadzenia poprawności przyjętych rozwiązań, głównie w aspekcie technologiczno-ekonomicznym, który będzie miał wpływ na koszty wykonania maszyny.
e. Badania nieniszczące z wykorzystaniem MES powinny obejmować: statyczne analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe elementów konstrukcji.
f. Przeprowadzenie analizy ugięć i odkształceń przy założonych stanach granicznych obciążeń.
g. Przeprowadzenie obliczeń analitycznych, np. połączenia śrubowe, połączenia sworzniowe, połączenia spawne, dla wybranych węzłów konstrukcyjnych mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania maszyny w aspekcie funkcjonowania maszyny w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji.
ZADANIE 2. Opracowanie projektu wstępnego 3D maszyny do kalibracji grubości płyt.
Wykonanie prac interdyscyplinarnych z obszarów wirtualnego prototypowania układów mechanicznych i mechatronicznych oraz hydrauliki olejowej siłowej. W oparciu o wirtualne prototypowanie, nadanie końcowej przestrzennej postaci konstrukcyjnej podzespołom mechanicznym i hydraulicznym maszyny do kalibracji grubości płyt.
ZADANIE 3. Symulacje komputerowe wytrzymałości konstrukcyjnej maszyny w procesie wielkopowierzchniowej kalibracji płyty.
Przeprowadzenie symulacji wytrzymałościowej MES konstrukcji maszyny, uwzględniające graniczne stany obciążeń, które mogą zaistnieć w trakcie jej pracy.
ZADANIE 4. Opracowanie dokumentacji inżynieryjnej dla maszyny do kalibracji grubości płyt.
a. Opracowanie dokumentacji inżynieryjnej dla przedmiotowej maszyny do kalibracji grubości płyt, w oparciu o którą możliwe będzie wykonanie w pełni funkcjonalnego egzemplarza prototypowego.
b. Opracowanie szczegółowych projektów konstrukcyjnych podzespołów oraz szczegółowych projektów wyposażenia hydraulicznego olejowego dla kompletnej maszyny, realizacja w oparciu o posiadane stanowiska komputerowe i specjalistyczne oprogramowanie.
c. Wykonanie projektu maszyny do kalibracji w oparciu o odwzorowanie brył przestrzennych komponentów mechanicznych i hydraulicznych na płaszczyźnie.
[!!! UWAGA - dalsze wymagania w dokumencie: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/ZAP zamieszczone w części załącznikowej!!!]
Forma przekazania pracy:
o 1 egz. projektu w wersji papierowej,
o płyta CD z plikami w wersji edytowalnej (dxf, pdf, step, doc, xls),
o protokół odbioru pracy.
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 26-06-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona:
- w wersji papierowej na adres: siedziby Zamawiającego
Orchów 28a, 98-100 Łask
lub
- Elektronicznie na adres: jacek.bujnowski@profilex.com
Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną załączniki powinny stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.
Termin składania:2020-06-26
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łaski Miejscowość: Orchów
Harmonogram realizacji zamówienia
Do 8 miesięcy od podpisania umowy
(termin uwzględnia czas na wykonanie badań, jak i przygotowanie raportów z poszczególnych usług, wystawienie dokumentów księgowych).
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY - DANE O OFERENCIE - KWESTIA NAUKOWE
Oferta powinna zawierać dane wg ZAŁ. NR 1. (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
To informacje niezbędne do przygotowania wniosku o dotację przez Zamawiającego.
2. UMOWA WARUNKOWA / ZLECENIE
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa ta nie może wejść w życie przed dniem złożenia wniosku o dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na efekt zachęty.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie:
- Podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego projektu oraz poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie,
LUB
- Otrzymanie od Zamawiającego Zlecenia na rozpoczęcie prac, jeśli ono nastąpi przed informacją o wyborze projektu do dofinansowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.
5. Wybrany w ramach postępowania wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do przedstawienia szczegółowej specyfikacji kosztów oraz uzasadnienia ich wysokości
6. Na zakup usługi badawczej Zamawiający planuje ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.3 ,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP"
7. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w Zapytaniu.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy,
2. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
3. Innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, niezależne od zamawiającego lub oferenta
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej:
-zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
- zmiana warunków płatności
- zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Minimalna zawartość oferty:
- datę przygotowania i termin ważności oferty (minimum 90 dni od upływu terminu składania ofert).
- cenę każdej z usług oraz całkowitą cenę oferty w PLN (netto);
- termin realizacji przedmiotu Zamówienia
- załącznik nr 1 do Zapytania ,,DANE O OFERENCIE - KWESTIE NAUKOWE"
2. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
3. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty/ wyceny mogą być przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji udzielającej wsparcia w ramach POIR 2014-2020.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny wyłącznie tych ofert, które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM : Cena całkowita netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego , waga: 100%
ZASADY PUNKTACJI:
KRYTERIUM 1: Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego wzoru:
K1= Cena minimalna /Cena badanej oferty * 100
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w ramach kryterium: 100 pkt.
UWAGA: Zmawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań na etapie oceny ofert celem doprecyzowania informacji wskazanych w ofercie.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty, które nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych wymagań będą automatycznie wykluczone z procedury ich dalszego rozpatrywania ze względu na niespełnienie warunków.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
PROFILEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Adres
Orchów 28a
98-100 Łask Orchów
łódzkie , łaski
Numer telefonu
43 823 93 06
NIP
8291073509
Numer naboru
POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
Inne źródła finansowania
Na zakup usługi badawczej Zamawiający planuje ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.3 ,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP" (www.parp.gov.pl)
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jacek Bujnowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
601 353 032
Kod CPV:73100000-3
Numer dokumentu:32822, 2/2020/ZAP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: