Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie profilowania nawierzchni masą bitumiczną
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą w Mielcu
Adres: Korczaka 6a, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 583 75 21
Opis:Wykonanie profilowania nawierzchni masą bitumiczną na powierzchni osuwiska oraz w obrębie przepustu na drodze powiatowej Nr 1 184R Przecław - Podole w m. Podole;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie profilowania nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie mechanicznego frezowania istniejących, zniszczonych i zaniżonych nawierzchni, wykonanie mechanicznego profilowania (przy użyciu rozściełacza i walca) nawierzchni do wymaganych wysokości i spadków oraz uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Przewidywana ilość wbudowanej masy bitumicznej - do 40 ton. Rzeczywista ilość masy zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru wykonanych robót i przedstawionego kosztorysu powykonawczego. Podana ilość 40 ton masy bitumicznej służy do porównania cen jednostkowych złożonych ofert i może ulec zmianie.
Miejsce i termin składania ofert: Zamawiający otrzyma oferty nie później niż do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 1000. Ofertę należy złożyć w kopercie, opisaną nazwą zadania. Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.
Termin składania:2022-11-28
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania do 20-12-2022 r.
Wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
a) będący w odpowiedniej sytuacji finansowej, tzn. mający dostęp lub dysponujący środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma,
b) mający do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania zamówienia,
c) posiadający doświadczenie w realizacji zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotowym zamówieniem.
Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu oferty pkt. 3
5. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty i wypełniony ,,Kosztorys ofertowy"; formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2, ,,Kosztorys ofertowy" stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
6. Zamawiający może od Wykonawcy z najtańszą ofertą żądać potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego i przedstawienia następujących dokumentów:
1) dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej Wykonawcy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz kadry inżynieryjno-technicznej przewidzianej do realizacji zamówienia,
d) opis doświadczeń w realizacji porównywalnych zamówień.
2
Wszystkie dokumenty wymienione w ppkt. 1) mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10. Ceny podane w ofertach powinny obejmować:
- koszty wykonania zamówienia,
- podatek VAT.
Ceny powinny być podane w złotych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywać w złotych.
Kontakt:Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Marek Dobosz
tel. 17 583 75 21 .
Numer dokumentu:PZD.261.83.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: