Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23354541 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-06-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:564706150
E-mail:
Opis:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

1 Czerniewiczki Kowal gmina wiejska sprawa ZN/4611/909MZI/2022/2201649 787.22# Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa stacji transformatorowej ST Czerniewiczki 2 wraz z przyłączem nn w miejsc. Czerniewiczki, gm. Kowal dz. nr 75/1 Toruń Toruń gmina miejska Ul. Józefa Chrzanowskiego 15 nr dzial.: 259/45 sprawa ZN/4612/909MZI/2022/2201663 785.22# Wykonanie dokumentacji projektowej - przyłączenie zakładu produkcyjnego w miejsc. Toruń, Ul. Chrzanowskiego 15, dz. nr 259/45
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: 8 Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 15-06-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 15-06-2022 godz. 10:00
Termin składania:2022-06-15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 24-02-2023 Przetarg nr 2 - 13-01-2023
Wymagania:5 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
7 Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
10 Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
6 Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
7 Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
8 Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 15-06-2022 godz. 08:00
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
11 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Monika Nowicka, w godz. 8:00-14:00, tel. 564706150 adres email: monika.nowicka@energa.pl
Numer dokumentu:602/P/22/Oddział Toruń
Źródło: Internet i własne
Załączniki: