Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, oraz robót budowlanych i wykończeniowych
Organizator:Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie
Adres: ul. Ogrodowej 31, 05-140 Jadwisin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i dostosowaniem do przepisów PPOŻ Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Krynicy Zdroju oraz Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Złockiem wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Sposób i termin składania ofert
1) TERMIN SKŁADANIA ofert - do 31.08.2023 do godz. 14.00
2) Sposób składania ofert : oferty należy składać na papierze, wysyłane pocztą na adres Zamawiającego, tj. Geovita S.A., Ul. Ogrodowa 31; 05 - 140 Jadwisin z dopiskiem ,,Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i dostosowaniem do przepisów PPOŻ Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Krynicy Zdroju oraz Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Złockiem wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. ,, - Postępowanie GV/GW/KRY/01/2023- Nie otwierać przed dniem 31.08.2023 przed godz. 14.00.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Termin składania:2023-08-31
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia
1. Przewidywany termin przeprowadzenia prac projektowych oraz robót budowlanych: pażdziernik 2023 - marzec 2024.
2. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi niezwłocznie po spełnieniu warunków opisanych w Umowie.
Wymagania:Ważne:
1. Zamawiający udostępni dokumentację dotyczącą obiektu i zamierzenia budowlanego po spełnieniu następujących warunków:
? podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Oświadczenia o Poufności stanowiącego Załącznik nr 12 do Ogłoszenia
? Przesłaniu kurierem, pocztą na adres: Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie (05 - 140), przy ul. Ogrodowej 31, podpisanego Oświadczenia o Poufności, bądź dostarczenie Oświadczenia osobiście do sekretariatu Geovita S.A. Oświadczenia należy dostarczać w zamkniętych kopertach oznaczonych: Oświadczenie o Poufności - ,,Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i dostosowaniem do przepisów PPOŻ Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Krynicy Zdroju oraz Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Złockiem wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
? Powiadomienie o wysłaniu, bądź dostarczeniu oświadczenia mailowo, na adres: iwona.kakietek@geovita.pl i marzena.talma-koc@phh.pl , michal.zielinski@phh.pl
? Po otrzymaniu oryginału oświadczenia w wersji papierowej, Geovita S.A. wysyła dokumentację obiektu i zamierzenia na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

2. Zamawiający informuje, że przedsięwzięcie inwestycyjne będzie etapowane w trakcie realizacji a prace będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będą stanowiły podstaw do wyłączenia całości obiektu z użytkowania. Zamawiający wymaga, aby obiekt pracował nieprzerwanie w trakcie trwających prac budowlanych. Prace budowlane będą musiały być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla funkcjonowania ww. hoteli.
IV. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wykonawca określi cenę netto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynagrodzenie jest kwotą ostateczną i obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Do oferty należy przedłożyć kosztorysy ofertowe z wyszczególnieniem cen jednostkowych i ilości.
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy w transzach zgodnie z par. 6 pkt 2 Umowy
Termin płatności faktury: 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu Zamówienia.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące warunki:
1) Oferent musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
2) Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
3) Oferta musi zostać przygotowana na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego postępowania oraz dokumentacji projektowej, o której mowa w materiałach przetargowych
4) Oferent musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Oferent może zostać poproszony w przypadku wyboru jego oferty. Oferent nie jest zobowiązany na etapie postępowania składania powyżej wymienionych dokumentów.
5) Oferent znajduje się na tzw. ,,białej liście podatników VAT", o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6) Do oferty zostanie załączona kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż
2 000 000,00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych, 00/100 gr netto).

VI. Kryteria oceny ofert
Cena - 80%
Termin wykonania - 20%

Sposób wyliczenia punktów w kryterium ,,Ceny" (C):
C=Cmin*80/Co
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cmin - najniższa cena ze wszystkich ofert
Co - cena analizowanej oferty
80 - waga kryterium cena

Sposób wyliczenia punktów w kryterium ,,Termin wykonania" (T):
T=Tmin*20/To
gdzie:
T - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,Termin wykonania"
Tmin - najkrótszy termin wykonania ze wszystkich ofert podany w tygodniach
To - termin wykonania analizowanej oferty podany w tygodniach
20 - waga kryterium termin wykonania

Oferta, która zbierze w sumie najwięcej punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

S= C+T
Łącznie można otrzymać maksymalnie 100 pkt.

VIII. Wymogi oferty
1. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.
2. Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen dla każdego z obiektów oddzielnie.
3. Oferta winna być kompletna, sporządzona w sposób przejrzysty, zawierać wszelkie wymagane dla zamówienia oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SWZ. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
4. Oferta nie spełniająca wymagań wskazanych w SWZ oraz dokumentacji postępowania może być odrzucona jako niezgodna z SWZ. Brak jakiegokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, bądź złożenie ich w niewłaściwej formie, może być powodem wykluczenia Wykonawcy bądź odrzucenia złożonej oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Oferty wariantowe będą składane jako opcja do oferty głównej. Oferent przedstawi dla nich szczegółowy opis i rysunki przyjętych rozwiązań, korzyści dla Zamawiającego w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie oraz konsekwencje ich wdrożenia na etapie realizacji i eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wariantowych bez podania przyczyny.
7. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a które są możliwe do przewidzenia, bez których nie można wykonać zamówienia w całości, w tym m.in.: koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy i związanych z koniecznością etapowania prac oraz utrudnieniami czasowymi.
8. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca może zastrzec dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). W tym celu Wykonawca oznacza przedmiotowe dokumenty klauzulą : ,, UWAGA Tajemnica przedsiębiorstwa"
10. Termin ważności oferty (związania ofertą) wynosi 60 dni
11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
12. Oferta powinna posiadać komplet wymaganych załączników.
13. Do oferty powinna zostać dołączona wstępna koncepcja aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa archiwalna zostanie udostępniony zainteresowanym Oferentom pod warunkiem przesłania podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Oświadczenia o Poufności na adres e-mail: iwona.kakietek@geovita.pl i marzena.talma-koc@phh.pl , michal.zielinski@phh.pl stanowiącego Załącznik nr 11
14. Oferta powinna zawierać harmonogram ogólny, z wyszczególnieniem kamieni milowych i wielkości frontu robót. Harmonogram powinien zawierać następujące kamienie milowe:
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dla CZUiR Złockie
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dla CZUiR Krynica
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla CZUiR Złockie z PSP
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla CZUiR Krynica z PSP
- Rozpoczęcie robót budowlanych w CZUiR Złockie
- Rozpoczęcie robót budowlanych w CZUiR Krynica
- Zakończenie robót budowlanych w CZUiR Złockie
- Zakończenie robót budowlanych w CZUiR Krynica

Uwaga: W razie konieczności uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę należy dodać terminy złożenia wniosku i uzyskania prawomocnej decyzji.

15. Oferta powinna zawierać kosztorys Oferenta wraz z przedmiarami z podziałem na zakres podstawowy i dodatkowy lub opcjonalny,
16. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz być czytelna
17. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o przetargu oraz załączyć do niej dokumenty wymagane w treści dokumentacji postępowania.
18. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii. Dokumenty nie będące oryginałami muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania spółki w niniejszym postępowaniu przetargowym w KRS, CEIDG lub pełnomocnictwie
19. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Oferenta, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Oferenta.
21. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników i oświadczeń muszą być kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Parafowanie dotyczy także wszelkich miejsc w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki.
22. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie ze Specyfikacją i Formularzem. Wszelkie wartości należy podać do dwóch miejsc po przecinku
23. Oferta wspólna;
W przypadku składania ofert przez konsorcja złożone z dwu lub więcej firm muszą być spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum (pełna nazwa i adres siedziby);
b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie oferty wspólnej oraz wspólne zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum przy realizacji zamówienia.
d) czas trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia;
e) wskazanie, który z partnerów konsorcjum wyznaczony jest jako wiodący (lider), upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i załączone do oferty;
f) zakaz zmiany uczestników konsorcjum;
g) oferta winna być podpisana przez upoważnionych partnerów konsorcjum, lider konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu, dotyczy to także płatności.
h) oferta składana przez konsorcjum winna zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. X
i) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
j) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę", w miejscu np.: ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
k) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
l) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
o zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia,
o określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
o czas obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
IX. Udzielanie wyjaśnień do postępowania
1. Oferent nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Specyfikacji i jej Załączników. Ewentualne błędy lub braki ujawnione w udostępnionej dokumentacji itp., Oferent ma obowiązek zgłosić Geovita S.A. do dnia 21.08.2023 do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iwona.kakietek@geovita.pl i marzena.talma-koc@phh.pl , michal.zielinski@phh.pl
2. Zamawiający lub wskazany przez niego Przedstawiciel będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści przekazanych materiałów przetargowych, jeśli wniosek o ich udzielenie wpłynie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iwona.kakietek@geovita.pl i marzena.talma-koc@phh.pl , michal.zielinski@phh.pl do dnia 25.08.2023 do godziny 14:00
3. Zamawiający prześlę do wszystkich Oferentów odpowiedzi na pytania bez ujawniania autora pytania
4. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść przekazanych materiałów przetargowych oraz przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku Zamawiający prześle do wszystkich oferentów informację o wprowadzonych zmianach w materiałach przetargowych , w szczególności poda zakres zmian oraz wskaże nowy termin zadawania pytań i składania ofert.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający wymaga wzięcia udziału w wizji lokalnej co pozwoli Wykonawcy na zapoznanie się z budynkami i terenem, którego dotyczy zamówienie oraz uzyskanie niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania.
6. Każdy Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z terenem budowy każdego z obiektów, którego dotyczy postępowanie. Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem winni przesłać do Zamawiającego listę osób wraz z numerami rejestracyjnymi aut, nazwy i numery dokumentu tożsamości wraz z PESEL. W przypadku obcokrajowców w zgłoszeniu należy podać datę urodzenia.
7. W celu umówienia wizji lokalnej prosimy o przesłanie e-mail na adres: iwona.kakietek@geovita.pl i marzena.talma-koc@phh.pl , michal.zielinski@phh.pl
8. z podaniem danych i numerów telefonu osób, które chciałyby wziąć udział w wizji lokalnej.

X. Warunki przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy
1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów, określonych w pkt. VI powyżej. Po dokonaniu oceny złożonych ofert i ewentualnych negocjacjach, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do wybranego Oferenta do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. Negocjacje mają charakter poufny i są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich Oferentów. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji, do składania dodatkowych ofert, przekazując im zmienioną Specyfikację. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, chyba że w wyniku negocjacji Zamawiający rozszerzył przedmiot zamówienia lub zmienił warunki przetargu.
3. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz spełnił wszystkie wymagania formalne, jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie Umowy (zgody korporacyjnej)
4. Zamawiający informuje, ze umowa zawarta będzie według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia o przetargu.
5. Do 30 dni po podpisaniu umowy, Oferent ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Inwestor zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, po wpłynięciu pisemnej prośby Wykonawcy , w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót w zakresie w jakim zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczeń Inwestora. Zabezpieczenie zostanie Wykonawcy zwrócone z potrąceniem wysokości gwarancji usunięcia wad i usterek, obejmującej okres gwarancji jakości i rękojmi za wady.
6. Wysokość Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek wynosi 5% wysokości wynagrodzenia brutto. Kwota Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek zostanie potrącona z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancja zostanie uwolniona, po wpłynięciu pisemnej prośby Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi, o ile i w zakresie w jakim zabezpieczenie to nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczeń Inwestora.
7. W przypadku stwierdzenia złej jakości wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie usunięcia stwierdzonych wad wykonanego przedmiotu zamówienia w wyznaczonym, możliwym do wykonania terminie, Geovita S.A. ma prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy oraz do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XI. Informacje dodatkowe
1. Koncepcje aranżacji wnętrz wykonywane przez Oferentów zostaną przekazane do oceny Zamawiającemu nieodpłatnie. Oferenci pokrywają wszelkie koszty związane z wykonaniem koncepcji. Zamawiający oświadcza, iż koncepcje przekazane przez Oferentów, których oferty zostaną odrzucone będą wykorzystane wyłącznie w procesie oceny ofert.
2. Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca sporządzi projekt budowlano - wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową. Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach na papierze, w edytowalnej wersji elektronicznej w formacie dwg oraz pdf.
3. Wszelkie koszty związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień leżą po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający w razie potrzeby upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innymi właściwymi organami w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej zapytania.
5. Uzyskanie pozwolenia na wjazd, wyjazd, ewentualne zajęcie pasa drogowego spoczywa po stronie Wykonawcy.
6. Rozliczenie mediów odbędzie się na podstawie podliczników zamontowanych na koszt Wykonawcy. W odniesieniu do zużycia wody, ewentualnie na podstawie kwoty ryczałtowej ustalonej z Dyrekcją hotelu.
7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach na papierze, w edytowalnej wersji elektronicznej w formacie dwg oraz pdf, należy do obowiązku Wykonawcy. Dokumentacja w wersji papierowej będzie posiadała podpis kierownika robót o jej zgodności ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji elektronicznej zostanie dołączone podpisane oświadczenie kierownika robót o jej zgodności ze stanem rzeczywistym.
8. Oferent zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, tzn. zapoznać się z terenem i przedmiotem prac oraz ze wszystkimi szczegółami mającymi wpływ na kształt, zawartość i cenę jego oferty (ujęcie wszystkich potencjalnych kosztów wykonania prac). Zamawiający nie będzie uznawał żadnych roszczeń wynikających z kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek jego niedopatrzenia w powyższej mierze, na co Oferent wyraża zgodę.
9. Zamawiający informuje, ze nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego
10. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
11. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
12. Przedmiot zamówienia Oferent musi wykonać zgodnie z warunkami założonymi w niniejszych materiałach przetargowych wraz z Załącznikami.
13. Koszt materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn
15. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Przedstawiciel Zamawiającego zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: