Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń w budynku w zakresie przebudowy sanitariatów i wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych"
Organizator:Gmina Tuchów
Adres: Rynek 1, 33-170 Tuchów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel .14 652-51 76 wew. 12
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/483117
Opis:IID.271.23.2021.MM "Wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Tuchowie w zakresie przebudowy sanitariatów i wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Tuchowie w zakresie przebudowy sanitariatów i wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych" . 2. Zamawiający wymaga wykonania projektu w skali 1;50 wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami (bez pozwolenia na budowę) w terminie do 31.10.2021 r., obejmujące projekty konstrukcyjne, projekty branżowe, informacje BIOZ w 5 egz., specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski i przedmiary robót w 2 egz. 3. W przedmiocie umowy mieści się także dostarczenie Zamawiającemu w/w projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysów (inwestorskiego i nakładczego) także w wersji elektronicznej pdf, ath - na płycie CD.
Zapytanie ofertowe.x [...].xls
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483117
Składania : 26-07-2021 09:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483117
Otwarcie ofert:Otwarcia : 26-07-2021 09:05:00
Termin składania:2021-07-26
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zamawiający zastrzega, że może zakończyć postępowanie bez wyboru oferty bez podania przyczyn. W takich przypadkach nie zwraca się Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel .14 652-51 76 wew. 12
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Zapytanie ofertowe wystawił: Marek Mężyk
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 31 październik 2021 roku - termin wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki umowne - Akceptacja warunków umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Umowa projekt. (3).d [...].docx
6 Załączniki - Proszę załączyć wykaz załączników wymaganych od wykonawców ubiegających się o przedmiot zamówienia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Formularz oferty.xls
Załącznik nr 2 - ośw [...].doc
Załącznik nr 3 - ośw [...].doc
7 Wymagania stawiane Wykonawcom - - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia; - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Proszę załączyć odpowiednie oświadczenia. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie - załąc [...].xls
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Rynek 1
33-170 Tuchów
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 483117, IID.271.23.2021.MM
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: