Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądów kominowych
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
Adres: ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. karkonoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 75-717-23-56
E-mail:
Opis:wykonanie przeglądów kominowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZGK
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w roku 2022 według wskazań zawartych w poniższym zestawieniu:
Lp. Adres budynku Powierzchnia użytkowa w m2 Ilość lokali
1. Demokratów 19 312,30 4
2. Franciszkańska 11 253,00 4
3. Franciszkańska 36b 628,40 10
4. Waryńskiego 24 429,57 15
5. Osiedle Podgórze 15 110,00 4
6. Obrońców Pokoju 10 235,80 7
7. Turystyczna 20 282,10 8
8. Szpitalna 1 137,55 3
9. Waryńskiego 22a (przewody wentylacyjne) 431,50 15
10. Zdrojowa 3 302,50 7
11. Zdrojowa 3a 342,00 4
Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:
1. obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w roku, które powinny zwierać:
a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych;
d) pomiar ciągu kominowego;
e) sporządzenie odpowiednich protokołów.
2. obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń:
a) przewodów dymowych - czterokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością raz na kwartał;
b) przewodów spalinowych - dwukrotne czyszczenie przewodów spalinowych z częstotliwością przed i po zakończeniu sezonu grzewczego;
c) przewodów wentylacyjnych - jednokrotnie w ciągu roku.
3. roboty dodatkowe - niezbędne prace dodatkowe zlecone przez Zamawiającego:
a) udrażnianie kanału kominowego, spalinowego lub wentylacyjnego;
b) wymiana, montaż kratki wentylacyjnej;
c) wymiana, montaż drzwiczek kontrolno-wyciorowych,
d) sporządzanie opinii kominiarskich w formie tekstowej lub tekstowej i rysunkowej w ramach potrzeb i odrębnego zlecenia
e) usuwanie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych przewodów kominowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich bezawaryjnej pracy, w ramach odrębnego zlecenia.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty prosimy kierować wiadomością e-mail na adres: zamowienia2@mzgk-szklarskaporeba.pl
do dnia 22.07.2022 r. do godz. 10;00
2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Termin składania:2022-07-22
Wymagania:4. Sposób przygotowania oferty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2. Kserokopie stosownych uprawnień potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
-- Cena 1 OO % (wartość oferty brutto)
Ocena zostanie dokonana po obliczeniu punktów wg wzoru :
Liczba punktów = (Cn/Cb ) * waga (100)
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cb - cena oferty badanej
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Postanowienia końcowe:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wyboru najkorzystniejszej ofert jak również prawo rezygnacji z udzjelenia Zamówienia bez podania przyczyny.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
a. zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
b. zamieszcza informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego.
Kontakt:8. Osoba do kontaktów odpowiedzialna za realizację zamówienia:
Małgorzata Trojanowska - 506 010 103, Joanna Hołownia - tel. 516 137 372
Źródło: Internet i własne
2022-07-15 10:11
Sprostowanie

Przedłużenie terminu składania do 22 lipca 2022