Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji w budynku
Organizator:Sekcja Gospodarcza Sądu Rejonowego w Opolu
Adres: ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 77 54 15 419, 77 54 15 406, 423
E-mail:
Opis:Przedmiot zapytania:
,, Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji w budynku SR w Opolu przy Ul. Ozimskiej 60B"
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przeglądów, serwisów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji, zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy Ul. Ozimskiej 60B.
1.2. Zapytanie zostało podzielone na 3 części:
1) CZĘŚĆ 1 - KLIMATYZACJA 60B
2) CZĘŚĆ 2 - WENTYALCJA 60B
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy i załączniku do zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 6.7. Uzupełniony FORMULARZ OFERTOWY proszę przesłać w terminie 16 maja 2024 roku
do godz. 12:00
w formie skanu na adres e-mail: gospodarka@opole.sr.gov.pl
wpisując w tytule: ,,Zapytanie ofertowe nr G.263.2.7.2024"
lub - papierowo na adres sądu: Sąd Rejonowy w Opolu Sekcja Gospodarcza Ul. Ozimska 60A 45-368 Opole
lub - papierowo przez Biuro Podawcze SR w Opolu.
Termin składania:2024-05-16
Wymagania:(o wartości poniżej 130.000 złotych)
w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. 2022.1710, z późn. zm.) - dalej PZP.
1.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części niezależnie oraz na dowolną ilość części zapytania.
2. Wymagania
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1. Posiadają autoryzację producentów lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość do świadczenia usług serwisowych zainstalowanych urządzeń oraz innych wymaganych przepisami prawa uprawnień.
1) CZĘŚĆ 1 - KLIMATYZACJA 60B
a. Autoryzacja LG, lub innego dokumentu *
2) CZĘŚĆ 2 - WENTYALCJA 60B
a. Autoryzacja KLIMOR, lub innego dokumentu *
* Inny dokument, o którym mowa w pkt 2.1. dotyczy oficjalnego stanowiska producenta, że Wykonawca może wykonywać prace serwisowe urządzeń zainstalowanych w SR w Opolu, bez utraty ważności posiadanej gwarancji producenta na zainstalowane urządzenia.
2.2. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
2.3. Posiadają potencjał techniczny i zawodowy zapewniający należyte wykonanie zamówienia,
2.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
2.5. Skierują do realizacji zadania osoby niekarane, posiadające aktualne zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność,
2.6. Warunkiem wyboru Wykonawcy dla CZĘŚĆ 1 - KLIMATYZACJA 60B jest akceptacja Załącznika nr 3 do Umowy - Warunki gwarancji LG.
3. Dokumenty
3.1. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, Zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (dokonywania czynności w postępowaniu oraz /lub do podpisania umowy)
2) Ofertę należy przygotować na podstawie przesłanego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) uzupełniając wymagane pola,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Dokument należy dołączyć do oferty, brak możliwości uzupełnienia dokumentu po złożeniu oferty.
4) dokumenty potwierdzającego autoryzację producenta urządzenia do świadczenia usług serwisowych, lub innego dokumentu o którym mowa w pkt 2.1 zapytania. Dokument należy dołączyć do oferty, brak możliwości uzupełnienia dokumentu po złożeniu oferty.
3.2. Wymagane dokumenty składane przez wybranego Wykonawcę, przed podpisaniem umowy:
1) przedstawienie zamawiającemu aktualnego certyfikatu dla personelu oraz certyfikatu dla przedsiębiorców, określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j. z późn. zmianami) - jeżeli urządzenie objęte jest rejestrem CRO.
2) przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiany na przedstawionej liście należy każdorazowo przedstawiać co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania prac.
4. Kryterium wyboru oferty
4.1. CZĘŚĆ 1 - KLIMATYZACJA 60B
1) Przegląd wiosenny - 35 %
2) Przegląd jesienny - 35 %
3) Przyjazd obsługi serwisowej - 10 %
4) Koszt 1 roboczogodziny serwisowej (1 rh) - 20 %
Ad. 1) Kryterium ,,Przegląd wiosenny" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru W = (W n / W b) x 35
gdzie:
W - ilość punktów za kryterium Przegląd wiosennym W n - najniższa cena spośród złożonych ofert W b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 35
Ad. 2) Kryterium ,,Przegląd jesienny" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru J = (J n / J b) x 35
gdzie:
J - ilość punktów za kryterium Przegląd jesienny
J n - najniższa cena spośród złożonych ofert J b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 35
Ad. 3) Kryterium ,,Przyjazd obsługi serwisowej" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru S = (S n / S b) x 10
gdzie:
S - ilość punktów za kryterium przyjazd grupy serwisowej
S n - najniższa cena spośród złożonych ofert S b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 10
Ad. 4) Kryterium ,,Koszt 1 roboczogodziny serwisowej (1 rh)" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru D = (D n / D b) x 20
gdzie:
D - ilość punktów za kryterium
D n - najniższa cena spośród złożonych ofert
D b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 20
4.2. CZĘŚĆ 2 - WENTYALCJA 60B
1) Przegląd wiosenny - 35 %
2) Przegląd jesienny - 35 %
3) Przyjazd obsługi serwisowej - 10 %
4) Koszt 1 roboczogodziny serwisowej (1 rh) - 20 %
Ad. 1) Kryterium ,,Przegląd wiosenny" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru
W = (W n / W b) x 35
gdzie:
W - ilość punktów za kryterium Przegląd wiosennym W n - najniższa cena spośród złożonych ofert W b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 35
Ad. 2) Kryterium ,,Przegląd jesienny" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru
J = (J n / J b) x 35
gdzie:
J - ilość punktów za kryterium Przegląd jesienny
J n - najniższa cena spośród złożonych ofert J b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 35
Ad. 3) Kryterium ,,Przyjazd obsługi serwisowej" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru
S = (S n / S b) x 10
gdzie:
S - ilość punktów za kryterium przyjazd grupy serwisowej
S n - najniższa cena spośród złożonych ofert
S b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 10
Ad. 4) Kryterium ,,Koszt 1 roboczogodziny serwisowej (1 rh)" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru D = (D n / D b) x 20 gdzie:
D - ilość punktów za kryterium
D n - najniższa cena spośród złożonych ofert
D b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 20
4.3. Za najkorzystniejszą ofertę, dla każdej z części zapytania osobno, zostanie uznana ta oferta, która - po zsumowaniu liczby punktów - we wskazanych wyżej kryteriach - uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy który w danej części zapytania uzyskał najwyższą ilość punktów.
4.5. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.6. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia - cena ryczałtowa. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym.
4.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.8. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty na wskazany w ofercie adres e-mail.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
6.1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem FORMULARZA OFERTOWEGO, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
6.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej;
6.3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty;
6.4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy;
6.5. Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulacje własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w pkt 1.
6.6. Cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi;
6.8. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Termin zostanie zachowany jeżeli Wykonawca prześle skan oferty na wskazany w pkt 6.7 adres e-mail a Zamawiający potwierdzi wpływ takiej oferty.
7. Informacje dodatkowe:
7.1. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7.2. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o wyborze jego oferty oraz zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy na wskazany adres e-mail.
7.3. Brak potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia w wyznaczonym czasie, lub brak przesłania wymaganych dokumentów skutkować będzie wyborem innego Wykonawcy (który złożył kolejną, najkorzystniejszą ofertę).
7.4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kc, tj. i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie poniższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
7.5. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy.
7.6. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż dwa dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.
7.7. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy (który złożył kolejną, najkorzystniejszą ofertę).
7.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia przed podpisaniem umowy.
Uwagi:8. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
8.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 60a, 45-368 Opole;
8.2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych: tel. 77-54-15 -434, iod@opole.sr.gov.pl
8.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celach archiwalnych zgodnie z ustawą o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach (tj. Dz.U. 2020r. poz. 164 ze zm.)
8.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej ,,ustawa Pzp";
8.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami
5.1. Pracownicy Sekcji Gospodarczej SR w Opolu - tel.: 77 54 15 406/419/423 e-mail: gospodarka@opole.sr.gov.pl
Numer dokumentu:G.263.2.7.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: