Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21254528 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Adres: I. Paderewskiego nr 43/45, 25-950 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 34 03 964
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 4 części:
Część 1. Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Rejon Starachowice.
Część 2. Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Rejon Kielce.
Część 3. Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Rejon Jędrzejów.
Część 4. Wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
kancelaria pokój nr 40
25-950 Kielce
z dopiskiem O.Ki.D-3.2415.31.2021.mj OFERTA
lub e-mail mjedrzejewski@gddkia.gov.pl do dnia 25.05.2021
Termin składania:2021-05-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
4 m-ce od dnia podpisania umowy
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Uwagi:Nr sprawy: GDDKiA - O.Ki.D-3.2415.31.2021.mj
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
25-950 Kielce ul. I. Paderewskiego nr 43/45
Inne dane:
1. Kryterium oceny ofert:
a) najniższa cena - cena 100%
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Cenowym. Ilość punktów w tym
2
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C =
C min
x 100 pkt
C o
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej (zł)
C o - cena brutto oferty ocenianej (zł)
Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
A K C E P T U J Ę
Krzysztof Strzelczyk
Zasady przetwarzania danych osobowych
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
w związku z realizacją zamówień publicznych o wartości mniejszej niż
130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
I. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:
kancelaria@gddkia.gov.pl.
II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w GDDKIA, za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@gddkia.gov.pl
III. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wyłonienia Wykonawcy
oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarcia z nim, realizacji i rozliczenia
zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz w celu archiwizacji.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających
na wyłonieniu Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarciu
3
z nim i realizacji zamówienia oraz obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit f RODO1
2) w celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem (dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki cywilnej - art. 6 ust. 1 lit b RODO
3) w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie ustawy o rachunkowości (rozliczenie zamówienia), ustawy o finansach publicznych (ustalenie i dochodzenie roszczeń) oraz ustawy o archiwizacji i archiwach państwowych - art. 6 ust. 1 lit c RODO
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi - art. 6 ust. 1 lit f RODO
V. Rodzaje przetwarzanych danych
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
o Imię i nazwisko
o Adres e-mail, nr telefonu
o Stanowisko służbowe, nazwa firmy, nazwa podmiotu, nazwa pracodawcy
o Nr PESEL, nr NIP
o Adres zamieszkania, Adres do korespondencji, adres wykonywanej działalności
o Informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies),
o Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
o doświadczenie zawodowe,
o wykształcenie, zawód, rodzaj i nr uprawnień zawodowych,
o nr rachunku bankowego
VI. Źródło pochodzenia danych
Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od Wykonawców składających oferty, w tym od Wykonawcy, z którym zawarto umowę na realizację zamówienia.
VII. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Wykonawców jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty. Skutkiem niepodania tych danych może być wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę.
VIII. Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe:
1) pozyskane od Wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze - przez okres 5 lat
2) pozyskane od Wykonawców, z którymi zawarto umowę lub podjęto współpracę bez zawierania umowy na realizację zamówienia - przez okres realizacji i rozliczenia umowy lub współpracy, a następnie przez okres 5 lat
3) przetwarzane w wyniku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres określony w tych przepisach.
Po zakończeniu ww. okresów dane osobowe podlegają weryfikacji i brakowaniu, a następne w zakresie w jakim wymagają tego przepisy o archiwizacji są przekazywane do archiwum.
IX. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto Państwa dane osobowe są powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT, i udostępniane instytucjom kontrolującym Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów (np.: NIK, CUPT, CBA) oraz innym podmiotom uczestniczącym
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4
w postępowaniu o zamówienie publiczne lub występującym do Zamawiającego o wgląd do dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl
X. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.
2) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO
Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.
4) prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Michał Jędrzejewski tel. 41 34 03 964
Numer dokumentu:GDDKiA - O.Ki.D-3.2415.31.2021.mj
Źródło: Internet i własne
Załączniki: