Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20447027 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu klap ppoż. w budynku
Organizator:STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Adres: ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. polkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 76 746 15 00, fax 76 746 15 01
E-mail:
Opis:,,Wykonanie przeglądu klap ppoż. w budynku administracyjno-biurowym w Polkowicach
przy Ul. św. Sebastiana 1"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klap ppoż. w budynku administracyjno-biurowym
w Polkowicach przy Ul. św. Sebastiana 1, zgodnie z poniższym:
I. Przeglądu klap usytuowanych w stropie 37 szt.
II. Przegląd klap przeciwpożarowych usytuowanych w ścianach w kanałach wentylacyjnych
elastycznych 20 szt.
III. Przegląd klap przeciwpożarowych usytuowanych w ścianach w kanałach wentylacyjnych
sztywnych typu PKI-R-EI 2 szt.
Zaleca się, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali we własnym zakresie
szczegółowej wizji lokalnej systemów oraz urządzeń i instalacji. Każdy z Wykonawców
ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji niniejszego zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 1)Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul.
św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice lub pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@powiatpolkowicki.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2021 r. do godz.
12:00.
2)Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do
zapytania. Wszelkie skreślenia należy zaparafować.
Termin składania:2021-01-10
Miejsce i termin realizacji:9. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Do dnia 10 lutego 2020 roku.
Wymagania:3)Cena wynagrodzenia musi być podana w PLN, wartość całego zamówienia cyfrowo
i słownie. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niepełnych bez wezwania Wykonawcy do
uzupełnienia oferty cenowej.
5)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu składania ofert.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej - Załącznik nr 1,
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 2.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
10. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Oferty zostaną oceniane według kryterium:
cena - 100%, w następujący sposób:
a) Oferta o najkorzystniejszej cenie - 100 pkt.
b) Pozostałe oferty:
cena oferty najkorzystniejszej
----------------------------------------- x 100 x 100% = liczba pkt.
cena oferty badanej
Kontakt:Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod nr tel. 76 746 15 21,
w godz. od 7:30 do 15:30.
Numer dokumentu:OA.255.7.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: