Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń klimatyzacyjnych
Organizator:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Adres: ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon (77) 448-47-11, faks: (77) 435-29-89
E-mail:
Opis:Wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń klimatyzacyjnych.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń
klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach PWSZ w Nysie.
Zakres czynności przeglądu konserwacyjnego urządzenia klimatyzacyjnego obejmuje:
a) czyszczenie, mycie, dezynfekcję i odgrzybianie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz
wszystkich podzespołów urządzenia klimatyzacyjnego z zastosowaniem środków
dopuszczonych do stosowania w systemach klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych
do przebywania ludzi,
b) czyszczenie, a w razie potrzeby wymiana filtrów (materiał eksploatacyjny),
c) przegląd obudowy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, usuniecie ewentualnych luzów
występujących w mocowaniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz wszystkich ich
podzespołów,
d) kontrola ciśnień po stronie gazowej i cieczowej,
e) kontrola drożności instalacji freonowej,
f) kontrola drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
g) kontrola pracy układu napędowego sekcji wentylatorowej,
h) kontrola układu sterowania,
i) kontrola i uzupełnienie brakującej ilości czynnika chłodzącego (materiał eksploatacyjny),
j) kosmetyka urządzeń,
k) sporządzenie protokołu z wykonania przeglądu konserwacyjnego,
l) informowanie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych usterkach wykraczających poza
zakres przeglądu konserwacyjnego, kwalifikujących urządzenia klimatyzacyjne do naprawy -
wraz z oszacowaniem kosztów naprawy. Naprawa urządzeń klimatyzacyjnych dokonywana
będzie na podstawie odrębnego odpłatnego zlecenia po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
kosztów naprawy.
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych objętych przeglądem
Lp. Producent i model urządzenia Lokalizacja Krotność usługi
w ciągu roku
1 LGS36AW/ASNW366DGMO ul. Chodowieckiego 4 - pok. 101a
Serwerownia - I piętro
2
2 Sinclair ASH-12CS ul. Chodowieckiego 4 - pok. 205
Dziekanat - II piętro
1
3 Sinclair ASH-12CS ul. Chodowieckiego 4 - pok. 206
Dziekanat - II piętro
1
4 Sinclair ASH-12CS ul. Chodowieckiego 4 - pok. 208
Dziekanat - II piętro
1
5 Gree KFR-32G/NJ1F ul. Armii Krajowej 7 - pokój 16
Biuro Obsługi Informatycznej - parter
1
6 Gree GWHD12A6NK3DC ul. Armii Krajowej 7 - pokój 13
Serwerownia - parter
2
7 LG UU37W/AUUW368D2 ul. Obrońców Tobruku 5 - pokój 203
Serwerownia - II piętro
2
8 Sinclair ASH-18 AIE 2 ul. Głuchołaska 12 1
9 Sinclair ASH-18 AIE 2 ul. Głuchołaska 12 1
10 Sinclair ASH-18 AIE 2 ul. Głuchołaska 12 1
11 Sinclair ASH-18 AIE 2 ul. Głuchołaska 12 1
12 Sinclair ASH-18 AIE 2 ul. Głuchołaska 12 1
13 Gree GWH18QDK3DNA6E/0 ul. Armii Krajowej 7 - pokój nr 18
Gabinet JM Rektora - parter
1
Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę posiadał wiedzę i doświadczenie w
realizacji przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych oraz dysponował
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Osoba(y) realizująca(e) z ramienia Wykonawcy przeglądy konserwacyjne musi posiadać
stosowne świadectwa kwalifikacyjne:
a) aktualne świadectwo kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji
chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, wymagane ustawą o substancjach
zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1263 z późniejszymi zmianami),
b) aktualne świadectwo kwalifikacyjne typu E do 1 kV na prace przy urządzeniach elektrycznych.
Wykonawca we własnym zakresie zapewnia: urządzenia (np. zwyżka, rusztowanie), materiały
eksploatacyjne i środki konserwacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądu a także
uzupełnienie czynnika chłodniczego w przypadku stwierdzenia jego ubytku w instalacji
chłodniczej urządzenia klimatyzacyjnego.
Wykonawca w pełni odpowiada za właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych w toku
prowadzenia przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych.
Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych należy wykonywać w czasie dni roboczych
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 do 14:30.
Na przedstawionych poniżej fotografiach przedstawiono umiejscowienie jednostki wewnętrznej i
jednostki zewnętrznej urządzeń klimatyzacyjnych w poszczególnych budynkach.
Specyfikacja:O zamiarze przystąpienia do przeglądu konserwacyjnego Wykonawca powiadomi telefonicznie
Zastępcę Kanclerza PWSZ w Nysie mgr inż. Lesława Wierdaka (77 448-47-11) z 2 dniowym
wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia do poszczególnych obiektów.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na Formularzu Ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia
oferty, można:
a) złożyć osobiście lub wysłać na adres Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii
Krajowej 7, 48-300 Nysa, Sekretariat pokój 20, z dopiskiem na kopercie:
"Oferta do Zaproszenia nr ZO 61/2019 - Wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń
klimatyzacyjnych - nie otwierać przed dniem 25.06.2019 r., godzina 12:00".
b) wysłać na numer faksu (77) 435-29-89 - do godziny 12:00 w dniu 25.06.2019 r.
c) wysłać na adres: zamowienia@pwsz.nysa.pl - do godziny 12:00 w dniu 25.06.2019 r.
Termin składania:2019-06-25
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia:
a) w lipcu 2019 r. - dotyczy pomieszczeń biurowych,
b) w lipcu 2019 r. i w grudniu 2019 r. - dotyczy serwerowni.
Wymagania:6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, a jego oferta
spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zaproszeniu. Oferowana cena jest ceną
ryczałtową brutto obejmującą należność za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wpisana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich w kwocie brutto z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po dokonanym badaniu ofert i zapoznaniu się z cenami
ofert, które wpłyną w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta z Wykonawcą umowa - wzór umowy
zawarty jest w załączniku nr 2 do Zaproszenia.
7. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Informacje o płatnościach.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatne przelewem w terminie 14 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po wcześniejszym
potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego właściwego wykonania przeglądu
konserwacyjnego urządzeń klimatyzacyjnych - wzór Protokołu przeglądu stanowi załącznik nr 1
do umowy.
9. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zaproszenia do złożenia oferty w każdym
czasie bez podania przyczyny.
2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany do Zaproszenia
do złożenia oferty. Dokonana zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którzy otrzymali Zaproszenie.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
- Lesław Wierdak - numer telefonu (77) 448-47-11, e-mail: leslaw.wierdak@pwsz.nysa.pl
Numer faksu: (77) 435-29-89.
Numer dokumentu:ZO 61/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: