Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-07-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu sprzętu fotogrametrycznego oraz wykonanie ewentualnych napraw
Organizator:PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala
Adres: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 44 737 7325
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/32933/details
Opis:Wykonanie przeglądu sprzętu fotogrametrycznego (dron AIBOT AX20) oraz wykonanie ewentualnych napraw towarzyszących dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu sprzętu fotogrametrycznego (dron AIBOT AX20) oraz wykonanie ewentualnych napraw towarzyszących dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
2. Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
UWAGA: Wykonanie dodatkowych czynności serwisowych lub wymiana części nieobjętych powyższym Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga przedstawienia kosztorysu i zgody Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/32933/details
Termin składania ofert:
04-08-2020 14:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 04-08-2020 14:00
Termin składania:2020-08-04
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca będzie wykonywał przedmiot w uzgodnionych terminach, jednak nie później niż:
I przegląd i konserwacja w 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
II przegląd i konserwacja w 2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
- dla przeglądu sprzętu fotogrametrycznego oraz ewentualnych napraw towarzyszących siedziba Wykonawcy.
- szkolenie w miejscu wskazanym przez dział mierniczy Oddziału KWB Turów.
Wymagania:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 6.3.4.1 - 6.3.4.4 Procedury 10032/E (zawartych w pkt 10.3. -10.6. SIWZ), z wyłączeniem punktu 6.3.4.1. lit e, oraz 6.3.4.2. lit b. tejże Procedury,
b) spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania Zadania, tj.: są certyfikowanym serwisantem urządzenia AIBOT AX20.
Ocena wedle zasady: spełnia/nie spełnia.
Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści SIWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
Termin związania ofertą: 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium NAJNIŻSZA CENA OFERTY NETTO. Znaczenie (waga) tego kryterium wynosi 100%.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacje handlowe.
Dodatkowe informacje:
1. Komisja przetargowa może dokonywać w toku Postępowania zakupowego modyfikacji treści ogłoszenia o Zakupie oraz Specyfikacji, w szczególności opisu przedmiotu Zakupu, kryterium oceny Ofert oraz ich znaczenia, jak również projektu Umowy zakupowej. Specyfikację należy odczytywać wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
2. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
3. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów PGE GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją Ogłoszenia.
4. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
5. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów;
6. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
Kontakt:Imię i nazwisko Piotr Kaczmarek

Telefon +48 44 737 7325

Adres e-mail Piotr-Kaczmarek@gkpge.pl
Numer dokumentu:POST/GEK/GEK/PMR-CSS/06165/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: