Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15792438 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu technicznego
Organizator:SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie[UNIEWAŻNIENIE]
Adres: Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (89) 539-82-17
E-mail:
Opis:wykonanie przeglądu technicznego
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego Jednostek
zasilających PONTA : s/n ASDC-0156, ASDC-0185, ASDC-0154, ASDC-0155, ASDC-
0235, ASDC-0236, ASDC-0183, ASDC-0184, ASDC-0186.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2018 r., godz. 10:00 w Kancelarii SP ZOZ
MSWiA z W-MCO w Olsztynie, lub pocztą elektroniczną na adres:
administracja@polikIinika.net Ofertę (kopertę lub wiadomość elektroniczną) należy
opisać następująco: ,,Oferta na wykonanie przeglądu technicznego Jednostek
zasilających PONTA"
Termin składania:2018-08-10
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.08.2018r.
Wymagania:2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty.
5. Kryterium oceny (wyboru) oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
który spełni warunki wskazane przez Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.
6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli
zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
Kontakt:2. Osoba do kontaktu:
Iwona Bukowska - tel.: (89) 539 82 17; adres e-mail: administracja@poliklinika.net
1. Wszelkie pytanie dotyczące zamówienia należy kierować do Iwony Bukowskiej pod numer
telefonu 89 539-82-17 lub na adres e-mail: administracja@poliklinika.net
Numer dokumentu:SEI-2375-7118/18
Źródło: Internet i własne
2018-08-09 11:11
Unieważnienie

Pełna treść unieważnienia dostępna w załączniku.