Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26613101 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu technicznego
Organizator:Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Dział Aparatury Medycznej
Adres: ul. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 81 71 85 167
E-mail:
Opis:I. Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionego
urządzenia:
1. Aparat RTG z ramieniem C ZEN 5000 GENORAY, T-401-14/15, s/n: ZEN-121707-10517

Wykonawca przeglądu musi na urządzeniu nakleić naklejkę informującą o: dacie wykonania przeglądu,
3. dacie wykonania następnego przeglądu, sprawności technicznej urządzenia (adnotacja - aparat sprawny
technicznie).
Wykonawca przeglądu wystawi dokumenty potwierdzające sprawność techniczną ww. urządzeń,
najpóźniej do 5 (pięciu) dni roboczych od daty wykonania przeglądu zawierających miedzy innymi
4. informację o: sprawności technicznej urządzenia (adnotacja - aparat sprawny technicznie/niesprawny
technicznie), typie aparatu, producencie, nr fabrycznym, dacie przeglądu, dacie wykonania następnego
przeglądu technicznego, ewentualnych uwagach i zaleceniach.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę proszę przesłać na adres: aparatura.medyczna@uszd.lublin.pl
do dnia 08.02.2024 do godz. 10:00.
Termin składania:2024-02-08
Miejsce i termin realizacji:2. Czas wykonania przeglądu: maksymalnie 7 dni od daty wysłania akceptacji oferty do Wykonawcy.
Wymagania:II. Główne warunki zapytania ofertowego:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca posiada określone przez producenta urządzenia instrukcje serwisowe oraz odpowiednie
5.
procedury i instrukcje wykonywania czynności obsługi serwisowej umożliwiające jego przegląd.
Przegląd zostanie wykonany w siedzibie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie
6. kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w zakresie wykonywania przeglądów technicznych ww.
urządzeń.
7. Kryterium cenowe: 100% cena.
Warunki płatności: przelew 30 dni, licząc od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby
8.
Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: