Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remont dwóch klatek schodowych
Organizator:Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
Adres: ul. Lipowa 21, 11-100 Lidzbark Warmiński
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 767 27 50
E-mail:
Opis:Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 16-16a rep. przez Administrację Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie remont dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym Piłsudskiego 16-16a w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót .
Uwaga : załączono dwa przedmiary :
1/ Malowanie klatki bez szpachlowania
2/ Malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem
Miejsce i termin składania ofert: W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przygotowanie ofert cenowych na obie wersje w terminie do dnia 10.04.2018r
Oferty można przesyłać na zwrotny adres e-mail, pocztą lub osobiści w sekretariacie ABK ul. Lipowa 21
Termin składania:2018-04-10
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji - 30.10.2018r
Wymagania:Przed przystąpieniem do prac Wykonawca robót powinien sprawdzić wymiary z natury.

Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za przedmiot zamówienia ma być przedmiar robót . Załączone przedmiary robót, nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i należy je traktować jako materiały pomocnicze. Podstawą wyliczenia ceny powinna być oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja własna Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar wg. własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującymi podatkami i opłatami oraz z innymi elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy.

Cena ryczałtowa musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego.

Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: wody i energii elektrycznej, łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji
zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.

Roboty ujęte w zapytaniu , a nie ujęte w cenie ryczałtowej brutto nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: