Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remont klatek schodowych prace malarskie
Organizator:Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku
Adres: ul. Focha 7, 80-156 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 501 165 682 fax: 58 3063921
E-mail:
Opis:Wykonanie remont klatek schodowych (2 szt) prace malarskie w budynku przy ul. Focha 31-33.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1. Podsumowanie przedmiaru zamieszczamy poniżej :
REMONT KLATEK SCHODOWYCH (2 szt.) prace malarskie Focha 31, Focha 33

REMONT KLATEK SCHODOWYCH (2 szt.) prace malarskie Focha 31, Focha 33
Adres remontowanego
budynku
Sufity
[m2]
Lamperie
[m2]
Ściany powyżej lamperii
[m2]
Balustrady, kraty
[m2]
Cokoły, podstopnie
[m]
Stolarka okienna [m2]
Rury wodociągowe i gazowe [m]
Szafki- szachty
[m2]
ul. Focha 31
128,26
142,71
107,13
108,375
169,95
1,74
30,6
14,4
ul. Focha 33
128,26
142,71
107,13
108,375
169,95
1,74
30,6
14,4
RAZEM:
256,52
285,42
214,26
216,75
339,9
3,48
61,2
28,8
Specyfikacja:Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres : asm@asm.gdansk.pl, faksem na nr: 58 3063921, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: 80-156 Gdańsk, ul. Focha 7, do dnia 8 listopad 2019 r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający może wycofać się z przeprowadzenia konkursu w dowolnym terminie przed podpisaniem umowy.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.asm.gdansk.pl
Termin składania:2019-11-08
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do uzgodnienia Miejsce : Gdańsk, Aniołki, ul. Focha 31-33
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać :
1. datę sporządzenia i datę ważności,
2. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3. pieczątkę firmową,
4. czytelny podpis Wykonawcy,
5. informację o posiadanym ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone Zamawiającemu,
6. deklarowany termin wykonania robót,
7. okres gwarancji,
8. referencje,
9. deklarację stanowiącą załącznik nr 1, że Wykonawca zawrze umowę o treści jak w załączniku nr 2 w terminie 5 dni od decyzji Zamawiającego o wyborze Wykonawcy.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :
o Cena 80%
o Termin wykonania 10%
o Wiarygodność oferenta, 10%
Kontakt:Dodatkowe informacje można otrzymać od : Stefan Tyszka, inspektor nadzoru budowlanego, 501 165 682,
Źródło: Internet i własne