Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu
Organizator:Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie
Adres: Adama Mickiewicza 3,, 48-370 Paczków
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:77 431-64-11,431-64-22
Opis:1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie remontu w zakresie:
remont i malowanie elewacji w uzgodnionym kolorze wraz z remontem detalu architektonicznego ścian budynku - nieruchomość wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego.
2. Zakres rzeczowy i sposób wykonania robót:
2.1 Zakres rzeczowy i przedmiar wykonania robót zawierają:
- Dokumentacja projektowa (do wglądu w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych I Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15) - biuro Wspólnot Mieszkaniowych
- Przedmiar robót (załącznik).
2.2 Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia .
2.3 Technologia wykonania robót - wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z Polskim prawem przy uwzględnieniu:
- Stosowania pełnego zestawu materiałów systemowych, gwarantowanego i potwierdzonego przez producenta.
2.4 Proponowany przez Zamawiającego okres gwarancji wykonania robót- 5 lat od daty odbioru robót.
Miejsce i termin składania ofert: - Ofertę należy złożyć w siedzibie Administiatora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15).
- Oferty składać do dnia 15.02. 2018r. do godz. 15:00.
Termin składania:2018-02-15
Miejsce i termin realizacji:2.5 Termin realizacji robót: 2018r.
Wymagania:3. Sposób przygotowania oferty.
- Oferta powinna być pisemna 1 zawierać standardowy zestaw danych oferenta.
- Oferty zostaną rozpatrzone przez wspólnotę mieszkaniową w terminie do dnia 30.03.2018r. 4.Dokumenty oraz Informacje wymagane przy złożeniu oferty .
-dane o przedsiębiorstwie tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax. nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osoby (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo - firmę,
- zaświadczenie (uwierzytelniona kserokopia) o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, ? kopie polis ubezpieczenia Oferenta,
- kopie uprawnień I zaświadczenia o przynależności do izby Budownictwa oraz uprawnień kierownika budowy,
- wypełniony 1 podpisany ,,formularz oferty" oraz kosztorys ofertowy.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
-koszt remontu 100%
6. Udzielenie wyjaśnień dotyczących Istotnych warunków zaproszenia do złożenia oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji ceny,
- nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny .
Stosownie do zapisu art, 4 pkt.8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Do udzjelenia informacji dotyczących istotnych warunków zaproszenia są upoważnieni: -Bartłomiej Marzec, Dorota Banaś-tei. 77 431-64-11, 77 431-64-22
Źródło: Internet i własne