Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-07
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE REMONTU BALKONÓW
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Adres: ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
Województwo / powiat: śląskie, pow. Tychy
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 227 40 91
Opis:zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:
WYKONANIE REMONTU BALKONÓW
w nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Generała Andersa 12 - 12a
I. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w załączonym zakresie robót:
Miejsce i termin składania ofert: V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 r. w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), ul. Filaretów 31,43-100 Tychy
Termin składania:2019-08-31
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji usługi: 2 miesiące
Wymagania:II. Wymagania Zamawiającego:
2. Termin płatności, do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
4. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000 zł.
III. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty, to wartość ogółem ceny kosztorysowej z podatkiem VAT.
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonego zakresu robót.
3. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić podany zakres robót.
4 Cena oferty określona na podstawie kosztorysu ofertowego musi obejmować koszt wykonania całości
zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość
podatku VAT.
5. Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
IV. Dokumenty składające się na ofertę:
1. Wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zakresu robót załączonego do niniejszego zaproszenia
3. Aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - o wartości ubezpieczenia
nie mniejszej niż 50 000,00 zł
VI. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oferta zostanie odrzucona,
VII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie wystawiona umowa na realizację
zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
Uwagi:Zaproszenie
Wspólnota Mieszkaniowa Nr 9/I reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa administrator
Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43 - 100 Tychy, al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta Miasta,
w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach, z siedzibą przy ul. Filaretów 31,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: