Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu balkonów
Organizator:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
Adres: ul. Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 290 18 52
E-mail:
Opis:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:
1

Nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu balkonów przy Ul. Mariackiej 2 w Sosnowcu
Miejsce i termin składania ofert: 2

Oferty cenowe należy składać (na załączonym formularzu) za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: oferty@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie MZZL przy ulicy Partyzantów 10A w Sosnowcu, kancelaria - pokój nr 4

TAK

3

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 18.05.2021 r.

Godzina 1500
Termin składania:2021-05-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od podpisania umowy
Wymagania:Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum 36 miesięcy

TAK
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Należy uwzględnić zajęcie chodnika.
Kontakt:Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Wiesława Gęgotek tel. (32) 290 18 52
Źródło: Internet i własne
Załączniki: