Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu balkonów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach
Adres: Mikołowska 125A, 40-592 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 251 96 71, tel. (32) 251-68-49, 251-94-15
E-mail:
Opis:ogłaszamy przetarg nieograniczony na wykonanie: remontu balkonów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Brynowskiej 51A-51B w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
Komisja zastrzega sobie prawo uznać zaoferowane ceny jako ostateczne niepodlegaiace negocjacjom.
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie. W celu potwierdzenia zakresu prac ujętego w przedmiarze robót, specyfikacji i projektem należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Centrum /ul. W. Pola 10 w Katowicach/ wizji na obiekcie potwierdzającej opisany w przedmiarze robót, specyfikacji i projektem zakres przewidziany przez Zamawiającego do wykonania prac. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych lub niedoszacowanych w przedmiarze robót, specyfikacji i projekcie oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż w kosztorysie ofertowym /i uzupełniającym/ załączonym do oferty uwzględnił pełny zakres robót wyszczególnionych w przedmiarze robót, specyfikacji i projekcie, opracowanych przez Zamawiającego, zweryfikował błędnie wyliczone w przedmiarze robót, specyfikacji i projekcie ilości robót i doprecyzował ich zakres rzeczowy co stanowi gwarancję, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów wynikających z błędnie sporządzonego lub niedoszacowanego kosztorysu sporządzonego przez Oferenta.
Specyfikacja:Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem ,,opłata za materiały - ,,Brynowska 51 AB''. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godz.ch 700-1300.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wg. wzoru Zamawiającego (oferta Wykonawcy) należy składać w terminie do dnia 06.06.2024 r. do godz. 10.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

KONKURS OFERT NA:
Remont balkonów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Brynowskiej 51A-51B w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 1190 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów.
Termin składania:2024-06-06
Miejsce i termin realizacji:Pożądany termin realizacji: do uzgodnienia z Zamawiającym. Preferowany okres gwarancji: nie mniej niż 60 miesięcy
Wadium:17 500,00 zł
Wymagania:Komisja zastrzega sobie prawo uznać zaoferowane ceny jako ostateczne niepodlegaiace negocjacjom.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
3) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności ogólnobudowlanej oraz przynależność do Izby.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy (drukowany dwustronnie).
5) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte - w uznaniu Oferenta -w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania zakresu prac (drukowany dwustronnie).
6) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączonych do materiałów przetargowych.
9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte. Ubezpieczenie musi obejmować okres rozpoczęcia realizacji robót.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy (drukowany dwustronnie).
11) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
12) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu (z ostatnich 3 lat).
13) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
14.) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa. Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów, w tym: polisa ubezpieczeniowa.
2) Cena.
3) Termin realizacji zadania
4) Udzielona gwarancja
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 20% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisie przetargowa odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 17 500,00 zł najpóźniej do dnia 06.06.2024 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym przed datą podpisania umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej lub cesji wierzytelności zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej brutto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i jakości za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zarządu SM ,,Górnik" w Katowicach będzie można po bezusterkowym odbiorze końcowym robót zmienić zabezpieczenie z formy gotówkowej na gwarancję ubezpieczeniową, gwarancję bankową lub cesję wierzytelności obejmującą okres do końca gwarancji zawierając stosowny aneks do umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w kwocie nominalnej w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty odbioru pogwarancyjnego sporządzonego po upływie okresu gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wykonawca, który wygra przetarg i chce wnieść zabezpieczenie w formie gotówkowej zobowiązany jest wpłacić wymaganą kwotę najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynegocjowanych z Zamawiającym w trakcie procedowania przetargu.
Wykonawca, który wygra przetarg i zadeklaruje wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej lub cesji wierzytelności zobowiązany jest dostarczyć oryginał dokumentu w terminie do 21 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. Przedstawiona gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa lub cesja wierzytelności musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie i musi obejmować okres realizacji robót i okres gwarancji za wady oraz posiadać klauzulę upoważniającą Zamawiającego do pobierania kar umownych. W gwarancji musi być określona w PLN łączna gwarantowana kwota. Zapisy i klauzule ujęte w gwarancji muszą być przed jej podpisaniem zaakceptowana przez SM ,,Górnik" zgodnie z reprezentacją. Wykonawca utraci wadium jeżeli nie dostarczy oryginału dokumentu ww. terminie.
Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 07.06.2024 r. po otwarciu ofert może żądać:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/.
W związku z powyższym Zamawiający w terminie otwarcia ofert i procedowania postępowania przetargowego prosi o dostępność pod wskazanym numerem telefonu upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Oferenta /w godzinach od 1130 do 1230/.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGI:
- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz płatne fakturami częściowymi i fakturą końcową.
- Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.
- Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.
- Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną /na adres: tu@smgornik.katowice.pl / najpóźniej na trzy dni przed datą złożenia ofert o wyjaśnienie treści zapisów ,,Zawiadomienia", udostępnionego przedmiaru robót, specyfikacji.
Rodo
Uwagi:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgomik.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy.
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgomik.katowice.pl
10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.
SM ,,Górnik" w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela:
- Kierownik Administracji Centrum - Rejon Południe - Pan Michał Chomacki - ul. W. Pola 10 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1500, w piątek w godz. od 730 do 1230, tel. (32) 251-68-49, 251-94-15, adres e-mail: tc-pd@smgornik.katowice.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: